Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
Er Voltmetrets Modstand meget stor i Sammenligning med Isolationsmodstanden, kan Ligningen skrives cc Ved at indsætte ß = — faar man 2 R = s Forbinder man altsaa den ene Leder i et Ledningssystem gennem et Voltmeter med Jorden, og shunter Voltmetret til en saadan Modstand, at Udslaget reduceres til det halve, da er Isolationsmodstanden lig Shuntmodstan- den, under Forudsætning af, at Voltmetrets Modstand er meget stor i Sammenligning med Isolationsmodstanden. Metoden egner sig godt til Maalinger ved udstrakte Led- ningsnæt, hvor Isolationsmodstanden kun er lille, f. Eks. omkring 100 Ohm. Vælger man Shuntmodstanden s lig Voltmetrets Modstand, og indsættes s = R' i (17), faar man Formlen er absolut nøjagtig. Den egner sig ved An- vendelse af et passende Galvanometer ogsaa til Bestem- melse af større Isolationsmodstande. De her udviklede Formler ere kun beviste for Toleder- systemet. Ved ganske analoge Regninger kan det dog vises, at de ogsaa gælde for 3, 5, ... . n-Ledersystemet. 5. Maaling ved Vekselstrøm. Modstanden i et Stof, som undergaar en kemisk Foran- dring ved den elektriske Strøms Paavirkning, kan naturlig-