Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
69 anden beregnes. Herpaa er Anvendelsen af Normalele- mentet begrundet. Metoden tillader kun Maaling af Spændinger, der ere mindre end P. Man har imidlertid Er nu E Normalelementets Spænding, og er Hjælpe- batteriet erstattet af det Apparat, hvis elektromotoriske Kraft skal maales. har man følgelig denne bestemt ved P, under Forudsætning af, at Apparatets indre Modstand er forsvin- dende i Sammenligning med AB. P kan her være saa stor, som Modstandenes Opvarmning tillader. Den væsentligste Vanskelighed, der frembyder sig ved Anvendelsen af Kompensationsprincippet i Praksis, er Frem- stillingen af en tilstrækkelig stor Modstand, som paa en bekvem Maade kan deles i to vilkaarlige Dele, hvis Stør- relse nøjagtig kan aflæses. En retlinjet udspændt Traad med en Glidekontakt vilde være den simpleste Konstruk- tion. Men en saadan Traad vilde blive altfor lang; thi dens Modstand skal være meget stor, dels af den ovenfor omtalte Grund og dels fordi det kun i saa Tilfælde er mu- ligt, at Hjælpebatteriet kan afgive en absolut konstant Strøm i et tilstrækkelig langt Tidsrum. Man er derfor henvist til at sammensætte Modstanden af et større Antal Spoler, der paa en passende Maade kunne kombineres saaledes, at en vilkaarlig Del af Modstanden kan afskæres mellem et Par Klemmeskruer, medens den samlede Modstand saa vidt mu- ligt forbliver uforandret. At tillade en forholdsvis ubetyde- lig Forandring i denne fører imidlertid til en meget simpel Konstruktion.