Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
7° Ved den i Fig. 38 skematisk fremstillede Kompensator er Modstanden sammensat af Spolen W paa 90050 Ohm, Kurbelrheoslaterne og K.2 paa henholdsvis 9 X 1000 og 9 X 100 Ohm samt Proprheostaten R paa 0.1 —100 Ohm. De to Kurbiers Akser ere forbundne med en Strømskifter, der tjener til at indskyde Normalelementet N eller den ubekendte Spænding x. Mellem den ene Kurbel og Strøm- skifteren er indskudt et Gal- vanometer og en Sikkerheds- modstand paa c. 100000 Ohm. Denne Modstand forhindrer, at Normalelementet kommer til at afgive for stærk Strøm. Efter tilnærmet Kompensation udsky- des den for at opnaa større Nøjagtighed. Naar Proprheo- staten er kortsluttet, er den samlede Modstand mellem Bx og B.> 99950 Ohm, og naar hele Proprheostaten er indskudt, er den 100050 Ohm. Mod- standen kan altsaa ud fra det normale (100000 Ohm) højst variere + 0.05 %, og dette Tal angiver derfor Apparatets teoretiske Fejlgrænse. Det ses let af Figuren, at det ved Hjælp af Kurbierne og Proprheostaten er muligt at afskære en hvilken som helst Modstand fra 0.1 til 10000 Ohm. Indskydes nu mellem Polklemmerne Bx og B2 et Hjælpe- batteri paa c. 20 Volt, vil Apparatet gennemløbes af en Strøm paa c. 0.0002 Amp., og Maksimumspændingen ved Strømskifteren vil altsaa være 0.0002 X 10000 = 2 Volt. Saafremt Spændingen, der skal maales, ligger under denne Grænse, er Fremgangsmaaden følgende: Normalelementet