Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
71 indskydes ved Hjælp af Strømskifteren, og Proprheostaten kortsluttes. Man opsøger en saadan Stilling af Kurbierne I<1 og K2, at Galvanometret skifter Udslagsretning ved den nærmest højere Kurbelstilling. Derefter indskydes saa meget af Proprheostaten, at Galvanometrets Viser nærmer sig henimod Nulpunktet, uden dog at springe over. Sik- kerhedsmodstanden indskydes, og Proprheostatens Modstand forøges yderligere, indtil Galvanometret viser Nul. Den af Kn K„ og R indskudte Modstand ville vi kalde R? Kom- pensationen gentages paa samme Maade for x, og den her- til svarende Modstand kaldes R2. Da er N x R7" R2 eller NT ^2 X=N< Den Fejl, der som Følge af den samlede Modstands For- andring er indgaaet i dette Resultat, kan ophæves ved, at der mellem en af Polklemmerne Bx eller B2 og Batteriet indskydes en Rheostat, der indstilles saaledes, at dens Mod- stand er Differensen mellem R og 100 Ohm (Feussner). Ligger den søgte Spænding mellem 2 og 15 Volt, kort- sluttes Spolen paa 900500hm, og Spændingen indskydes mellem Bx og B2, hvorefter Normalelementet kompenseres som før. Man har da N x = i o 000 -5— Er Spændingen større end 15 Volt, tilføjes de 90050 Ohm, hvorved Formlen bliver N x — 100 OOO 75—