Elektriske Maalemetoder

Forfatter: Arnold Christensen

År: 1903

Forlag: Jul. Gjellerups Boghandel

Sted: København

Sider: 93

UDK: TB. Gl. 621.317 Chr

En kortfattet Fremstilling af de vigtigeste elektriske Maalemetoder og Præcisionsinstrumenter for ensrettet Strøm.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 106 Forrige Næste
Indledning. En kvantitativ Bestemmelse, en Maaling af et Objekt, kan strængt taget kun udføres relativt som en Bestem- melse af et ved Tal udtrykt Forhold mellem Objektets »Størrelse« og en mere eller mindre vilkaarlig valgt En- hed. Naar man ikke desto mindre taler om absolut Maaling, skyldes det Gauss og Weber, der ved at føre Maalingen af den jordmagnetiske Intensitet tilbage til En- hederne for Længde, Masse og Tid, mente at kunne an- vende Udtrykket »absolut« om saadanne Maalinger. I Tidens Løb har dette Udtryk vundet Hævd som Betegnelse for de Enheder, der ere »afledede« af de tre Grundenheder: Centimeteren, Grammet og Sekundet. Disse af- ledede Enheder have ikke alene den Fordel, at Antallet af de vilkaarlige Enheder bliver begrænset, men de lette ogsaa i høj Grad Beregningen af forskelligartede Kræfters gensidige Paavirkning, f. Eks. den elektriske Strøms Virk- ning paa en Magnet. Længdeenheden i det absolute Maal- system, Centimeteren, er bestemt ved en Hundrededel af den i Paris opbevarede Normalmeter. For at faa Meteren ført tilbage til et uforanderligt Naturmaal, var det oprinde- lig Hensigten, at den skulde defineres som en Timillionte- Arnold Christensen: Elektriske Maalcmctoder. I