Det Danske Hedeselskab 1866-1916

Forfatter: C. Nyrop

År: 1916

Forlag: H. H. Thieles Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 230

UDK: 635 Gl

DOI: 10.48563/dtu-0000058

Udgivet af det Danske Hedeselskab

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 252 Forrige Næste
TIL AFSLUTNING 217 af Statsskovvæsenet og Hedeselskabet, der saavel hver for sig som samlede staa rede til at optage den i saa Henseende fornødne Kamp. Direktøren for Statsskovbruget, Kammerherre H. Buchwald ender en Artikel i Berlingske Tidende for den 17, April 1915 saaledes: „Vort Program er, at vi holde lidt igjen, arbejde efter bedste Skjon og Evner for at besejre de Farer og Van- skeligheder, der foreligge, og haabe, at dette vort Arbejde skal bære Frugt/1 Og hvad Hedeselskabet angaar, da vil Bogen, som hermed slutter, formentlig have vist, at Enrico Dalgas' frejdige Aand er gaaet i Arv til hans Efterfølgere. Hans store Tanker og store Maal leve stadig i hans Selskab. Det har udvidet sin Virksomhed fra Jylland til hele Landet og ikke skyet at tage nye Opgaver op, Det har plantet og merglet, afvandet og inddæmmet, skabt Enge og udnyttet Moser i stadig voxende Udstrækning til Gavn og Velsignelse for hele Landet, og særlig i Jylland har det skabt Velstand og Hygge i vide Kredse, Dets Plant- ningsvirksomhed her har dannet ligesom den samlende Ramme om hele dets øvrige Virksomhed, Som det sejt og udholdende har vidst at skabe en almindelig Tro paa, at der kunde voxe Træer paa de jyske Heder, saaledes vil det nu sejt og udholdende vise, at disse Træer ere bievne og stadig kunne blive til levedygtige Skove, Hvad der nu skal udrettes, er af nok saa stor national Betydning, som hvad der hidtil er udrettet, og derfor bor Hedeselskabet nu som for følges ikke alene med gode Ønsker, men af en stadig voxende Venneflok. Det gjælder store Værdier, der ikke alene skulle værnes, men udvikles. 28