Vexelstrømstheorier og deres Anvendelse i Praxis
Haandog for Fysikere, Maskin og Elektroingeniører og Lærebog for Studerende ved Højere Tekniske Læreanstalter

Forfatter: Carl Fr. Holmboe

År: 1903

Forlag: Alb. Cammermeyers Forlag

Sted: Kristiania

Sider: 194

UDK: 621.30

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 210 Forrige Næste
192 Asynkrone motorer og generatorer. Ved motorer saavelsom ved induktionsfrit belastet generator er stator- og rotorstrømmen mod hinanden rettede wattstrømme, hvis magnetiserende kræfter er ækvivalent, saaledes at de automatisk ophæver ankerreaktionen og spændingstabet, fraseet det, der gaar tabt ved spredning og ohmsk modstand. Heraf følger, at gnistedan- nelse paa kommutatorer er udelukket; denne funktionerer ligesaa enkelt som en kontaktring. Antallet af kommutatorsegmenterne be- høver kun at udgjøre 4 4- 6 pr. pol; hovedsagen er, at et segment ikke er saa stort, at det danner kortslutning mellem to paa hinanden følgende børster. En eiendommelighed ved denne maskine er, at rotorens tureta], naar den arbeider som motor, er afhængig af modstanden mellem kollektorsegmenterne (se r, fig. 120). Fig. 121. Er r = 00, saa har motoren sit maximale turetal, der ligger orer synkronismus; med andre ord: Er rotoren et ligestrømsanker, saa er dens turetal supersynkront. Ved at reducere modstanden erholder man et mindre turetal, der kan være synkront eller asyn- kront med feltets, alt eftersom r har en større eller mindre værdi. Man kan ogsaa ved at forskyve børsterne paa kollektoren ind- virke paa omdreiningstallet; ja man kan endogsaa herved bringe dette til at antage en negativ værdi; ved overgang mellem den positive og negative (modsat rettede) omdreining staar naturligvis rotoren stille. Vi har af det foregaaende seet, at der ved disse maskiner, naar de er belastet med wattstrømme, indtræder en naturlig kompounde- ring, frembragt af induktionsstrømme i rotoren. Disse induktions-