Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
112 Forordningen af 21. Marts 1800. at blive Lavsmester, kun 5 Rd. 4 Mk. 8 Sk. Udgiften til Borgerskabet var i begge Tilfælde den samme, og isteden- for de 19 Rd. til Lavet kom 12 Rd. for Frimesterbevillin- gen, 3 Mk. til Kancellibudene, 1 Mk. 8 Sk. til Stempel- papir til Ansøgningen og 3 Mk. til Skriversalær, tilsammen 13 Rd. i Mk. 8 Sk. Og hvad var saa Frimesterbestillingen for en ynkelig Stilling, det var kun Stympere og Kludrere, der søgte den Vej. Efter saaledes at have imødegaaet de fra Svendenes Side fremkomne Udtalelser gaar Skrivelsen over til at skil- dre Mesternes Stilling, og her fremføres Klage paa Klage. Først over Garverne. De have Monopolium, hedder det, paa at sælge os deres vaade Læder. Lavet har i den An- ledning henvendt sig til Magistraten, der imidlertid ikke syntes at ville svare eller i det Hele at ville tage sig af Sagen. Saa er der det militære Arbejde. Ogsaa her har Lavet forgjæves søgt at komme i Betragtning, Kaptajnerne bruge deres Soldater til Fremstillingen af det fornødne Fodtöj. I det Hele florerer Fuskeriet nok saa meget som för. Overfor Lavets Mestere staa ca. 150 Frimestere, ca. 70 borgerlige Artillerister samt en Række Vægtere, Solda- ter og Matroser, ikke at tale om at de sorte Brandfolk saa godt som alle vare Skomagere. Tiderne vare kun daarlige. Af Lavets 357 Interessenter (346 Mestere og 11 Enker) vare 63 helt forarmede, 129 arbejdede alene eller höjst med en Dreng, kun 165 Interessenter (158 Mestere og 7 Enker) beskjæftigede Lavets 303 Svende, men desuagtet havde Sko- magerne, bemærker Skrivelsen med Stolthed, til det nyligt afbrændte Kristiansborgs Gjenopførelse bidraget privat noget over 300 Rd. og som Lav 1000 Rd., og saa udbryder Ol- dermanden og de fire Kvartalsmestere: »Hvad have alle Kjøbenhavns Fuskere, Frimestere, Skoflikkere, borgerlige Artillerister, Brandfolk og Vægtere contribueret hertil? Intet, og dog have de Medhold hos Magistraten og i Politiretten.«