Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
 Den nye Tid. 15 I S. N. Knapp. bestyrere i Lavet, blev valgt i den Afgaaedes Sted. Dahl- berg blev optagen som Æres- medlem i Lavet, og den samme Ære vistes Skomager- mester J. P. Borch, der ogsaa af Helbredshensyn samtidig traadte fra som Med bestyrer; Borch var en af Stifterne af den tidligere nævnte »Sko- magermesterforening« og havde omtrent under hele dens Bestaaen været Formand for den. Knapp traadte til som Oldermand med J. C. Balling, L. Röikjer, H. Lassen og M. H. Hjorth som Medbestyrere. Efter Lavets Love stod dets filantropiske Virksomhed i første Række, og denne Virksomhed fik paa denne Tid væsentlig Væxt; efter den i 1872 afdøde Skomagermester J. E. Spannjer blev der tillagt det et aarligt Beløb paa 2000 Kr. Den i sin Gjerrighed store Skomager i Kristenbernikov Stræde døde som Millionær, og ved et heldigt Tilfælde kom hans testamentariske Disposition til at gaa ud paa, at hans efterladte Formue skulde anvendes i velgjörende Oje- med. Med Hensyn til de 2000 Kr., der som et aarligt Til- skud stilledes til Lavets Raadighed, vedtoges det i 1880, at 800 Kr. skulde som Brændsels- eller anden Hjælp komme de Gamle i Lavets Stiftelse tilgode, medens 1200 Kr. skulde uddeles som Huslejehjælp i Portioner paa 50 Kr. til gamle, værdige Interessenter i Lavet eller deres Enker. Lavets Stiftelse spillede i det Hele en Rolle i Knapps Oldermands- tid. Den 6. Juli 1878 var der 2$aarig Jubilæumsfest for den, ved hvilken Skomagermester H. S. Most, paa hvis For- slag den var bleven oprettet, særlig fejredes — der ind-