Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
IJ2 Den nye Tid. samledes saaledes et Legat paa 900 Kr., der i Most’s Navn knyttedes til Stiftelsen — og i November s. A. vedtoges det efter Forslag af Skomagermester P. Hansen, der samme Aar var bleven Medbestyrer i Lavet istedenfor L. Röikjer, at samle ind til en Byggefond for en ny Stiftelse. Lavet fik ogsaa en ny Stiftelse, men ikke saaledes at det fik een Stiftelse til ved Siden af den gamle. Ved de indkomne Bidrag blev Lavet i 1881 sat i Stand til at mageskifte den gamle Stiftelse i Rosengade og Fredericiagade med en ny Stiftelse i Nansensgade, og at der herved blev vundet noget betydeligt, kan ses deraf, at medens den gamle Stiftelse ved Mageskiftet kun ansloges til 48,000 Kr., blev den nyes Værdi sat til 150,000 Kr. Lavet overtog den nye Stiftelse i April 1882. Der kom imidlertid ogsaa andre Sager for end Vel- gjörenheds- og Stiftelsessager. I 1876 blev det vedtaget, at Lavet skulde engagere en Fællessagfører til Hjælp for Inter- essenterne ved Inddrivelse af udestaaende Fordringer; i 1877 kom der Ønsker frem om, at Lavet skulde gjöre Skridt til Hemme af den voxende Indførelse af udenlandsk Fodtöj og til Forhøjelse af Tolden paa dette, Lavet sendte Sagen til Haandværkerforeningen; i 1880 kom der en Skrivelse fra et af Svendene nedsat Udvalg med C. Hördum som For- mand, der ønskede forhöjet Lön efter en fast Priskurant samt Afskaffelse af Hjemmearbejde, Svendene skulde som i gamle Dage arbejde paa Mesternes Værksteder. Til det Sidste blev der ikke taget Hensyn, men efter en Del For- handlinger kom der en Priskurant i Stand, ja der blev ned- sat et Fællesudvalg, halvt bestaaende af Mestere, halvt af Svende, der skulde virke i Fagets Interesse, modtage Klager og eventuelt afhjælpe dem. 1880 synes i det Hele at have været et travlt Aar. I det vedtog Lavet nye Love, efterat Oldermanden Aaret forud havde faaet et Udvalg nedsat til Revision af de gamle. De nye Love vare dog kun i mindre