Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Den nye Tid. 153 Ting forskjellige fra de tidligere. Lavets understøttende Virksomhed kom stadig til at staa i første Række, og der blev stadig holdt paa en ved Lavet aflagt Svendeprøve som Betingelse for at kunne blive Medlem. De nye Love ved- toges den 3. Maj 1880 paa en Generalforsamling, men i et Fællesmøde af Lavets Bestyrelse og Repræsentantskab den 5. Marts 1883 blev det dog, karakteristisk for Udviklingen, bestemt, at den Paagjældende, der vilde være Medlem, skulde betragtes som faglært, blot han kunde møde med Bevis for, »at han havde udstaaet sin Læretid og i det Hele udvist en god Opførsel«. Endelig skal der her endnu erindres om, at det var i Knapps Oldermandstid, at der fra den jyske Centralforening skete Henvendelse til Lavet om Oprettelsen af et Fagorgan, hvad der som ovenfor nævnt resulterede i Startningen af den ikke helt vellykkede »Dansk Skomager-Tidende«, der fra 5. Juli 1878 til 22. Juli 1882 udkom — paa det Sidste meget uregelmæssigt — først under S. Sörensens og derpaa under P. Guldbechs Redaktion, et Foretagende, der beredte Vejen for det langt dygtigere, selvstændige Blad »Nordisk Skomager-Tidende«, der under Jens Kristensen begyndte at udkomme i Februar 1883. S. N. Knapp opgav imidlertid Skomageriet. Den 1. April 1883 afgik han som Oldermand. Inden sin Fratrædelse havde han haabet paa at faa en stor Lavsfest i Stand, idet Skomagerlavet efter hans Mening i 1883 var 400 Aar gammelt; i Lavets Segl (s. ovfr. S. 36) stod jo Aarstallet 1483. I den Anledning havde han i I avets Bestyrelse og Repræsentant- skab sat en Indsamling i Gang til Anskaffelse af en Sølv- pokal, der skulde overrækkes Lavet ved Festen, og hvori det gamle Sølv-Seglstempel skulde opbevares i et særligt Rum. Det gik imidlertid ikke, som Knapp havde tænkt. Han blev nødt til at træde tilbage, för der blev holdt nogen