Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
164 Den nye Tid. Edvard Nielsen, der havde været Medbestyrer fra 1892, Johansen, der var bleven Medbestyrer i 1893, traadte tilbage i 1896 og efterfulgtes af Th. Gelardi, og da den gamle P. Hansen traadte fra samme Aar og fik Skomagermester Fr. Nielsen til Efterfølger, sad i 1897 Edvard Nielsen og og Fr. Nielsen samt Valdemar Lassen og Th. Gelardi som Medbestyrere, og de bleve Aar efter Aar atter og atter gjen- valgte. Edv. Ytting, der blev Formand for Repræsentanterne, sad kun Aaret ud paa denne Post, der derefter gik over til Næstformanden P. Hansen, den tidligere Medbestyrer. De nye Love i 1897 skabte absolut intet Brud med Fortiden. Lavets Virksomhed gik væsentlig i samme Spor som tidligere. En af dets gamle Forbindelser var »Fælles- repræsentationen for dansk Industri og Haandværk«. Sko- magerlavet var, som vi have hørt, det første kjøbenhavnske Lav, der sluttede sig til den, og det blev i den, skjöndt der nu og da hævede sig ganske kraftige Stemmer for, at det skulde udmelde sig. Skomagerlavet følte sig knyttet til den; det mente saaledes, at det havde givet et ikke uvæsentligt Stød til, at Fællesrepræsentationen kom til at arbejde for, at Indenrigsministeren i Maj 1890 nedsatte den saa kaldte Næringslovskommission paa ikke mindre end 25 Medlemmer, blandt hvilke vi træffe Lavets Oldermand, Skomagermester A. Hansen, og Skylden for, at der ikke kom Noget ud af Kommissionens Arbejde, laa helt andre Steder. Lavet stod derfor vedblivende ved Fællesrepræsenta- tionens Side f. Ex. i Kampen mod Stormagasinerne, og det er da kun naturligt, at Lavet ogsaa var en virksom Del- tager ved Fællesrepræsentationens 25 Aars Jubilæum i 1904; det ydede som sin Part 300 Kr. til dets Jubilæumsfond og deltog paa anselig Maade i det store Jubilæumsvogntog gjennem Kjøbenhavn den 1. Avgust. Fællesrepræsentationen var imidlertid ikke den eneste store Organisation, Lavet kom i Forbindelse med. Arbejder-