Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Den nye Tid. 165 forholdenes Udvikling skabte først en »Arbejdsgiverforening af 1896«, men den blev i November 1898 til »Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening«, og med den fik Lavet i alt Fald nogen Forbindelse. Skomagerne vedblev natur- ligvis at blive berörte af Arbejderforholdene. Omtrent sam- tidig med den ovenfor nævnte Strike i 1890 hos Skomager- mester Heegaard paa Kongens Nytorv fandt der Arbejds- nedlæggelser Sted hos f. Ex. Hof-Skomager Holm og Sko- magermester Chr. E. Berntsen, af hvilke den Sidste ved Højesterets Dom af 16. Oktober 1891 blev tilkjendt en Er- statning hos »Skomagersvendenes Forbund« paa 600 Kr. Og i 1894 blev det til en almindelig Arbejdsnedlæggelse. I Januar fremkom Svendene med Begjæring om en ny Priskurant med tre Lönsatser, idet Mesterne skuide ordnes i tre Klasser, tillige ønskedes frit Værksted med Lys og Varme samt Sysager og en garanteret Ugelön paa 16 Kr. En Generalforsamling i Lavet mente imidlertid ikke at kunne gaa ind herpaa, og Sagen kom nu, da Svendene frafaldt Klassificeringen, til et Fællesudvalg. Men dettes Resultat forkastedes af Svendene, der vedtog ikke at ville modtage nyt Arbejde fra Mesterne, saaledes at de herved stiltiende begyndte Strike. For at undgaa Erklæringen af en saadan gik Lavets Bestyrelse ind paa at forhöje en omstridt Løn- sats, men nu optog Svendene paany Fordringen om Mesternes Klassificering og erklærede Strike herpaa den 18. April. Arbejdet optoges dog igjen den 26. s. M., efter at den tid- ligere nævnte Voldgiftsret var bleven enig om et Forslag, der gik ud paa, at der for de Arbejder, som Priskuranten omfattede, sattes fire forskjellige Lønskalaer, og at enhver Mester skulde betale efter den Skala, der stod nærmest over den Lön, han hidtil havde givet. Svendene fik herved en gjennemsnitlig Lönforhöjelse paa imellem 15 og 20 pCt. Formand for Skomagersvendenes Forbund paa denne Tid var H. Honoré.