Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
i66 Den nye Tid. Der var imidlertid ikke almindelig Tilfredshed mellem Mesterne med den saaledes vedtagne Priskurant, og i Okto- ber s. A. fremkom der fra Foreningen »Gjensidigt Værn« (s. ovfr. S. 158) et Forslag til Lavet om at opsige den til i. April 1895, og herpaa gik en Generalforsamling ind. Opsigelsen blev fremsendt inden Aarets Udgang sammen med et af »Gjensidigt Værn« udarbejdet Udkast til en ny Priskurant. Dette Udkast blev behandlet og noget ændret i et Fællesudvalg, hvorpaa det blev vedtaget af begge Parter, idet Mesterne paa en Generalforsamling i Lavet den 1. April gik ind paa, at en af Svendene tilføjet »Randbemærkning« blev staaende; den lød saaledes: »Udvalget tilraader som heldigst for Faget at oprette fri Værksteder med Lys og Varme og anbefaler at forsøge samme gjennemført.« De her førte Forhandlinger krævede megen Tid og Arbejde, og saa har man muligvis ved Afgjörelsen paa Lavets Generalforsamlinger følt det som en mindre heldig Om- stændighed, at der paa dem som stemmeberettigede kunde møde ikke blot virkelig arbejdende Haandskomagere men ogsaa Mestere, der snarere maatte kaldes enten Fabrikanter eller Skotöjsforhandlere, og da der saa i Begyndelsen af 1898 kom en Skrivelse fra et af Fællesrepræsentationen nedsat Udvalg med Udkast til Love for en Arbejdsgiver- og Mesterforening for hele Landet, blev Sagen drøftet paa et Diskussionsmøde, og en Generalforsamling vedtog der- efter i Juni s. A. foreløbige Vedtægter for en »Skomager- lavets Afdeling for Arbejdsgivere«. Lavets Oldermand skulde være Afdelingens Formand, men kun Lavsmedlemmer, der væsentlig ernærede sig af Haandskomageri, kunde optages i den. Det blev denne »Afdeling«, der nu skulde føre de eventuelle Forhandlinger med Svendene, og de kom alle- rede i 1899. Skomagersvendenes Forbund ønskede Løn- forhøjelse og desuden, væsentlig som tidligere, gratis Værk- sted, gratis Sysager og en 10 Timers Arbejdsdag. Da »Af-