Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Den nye Tid. 167 delingen« som Betingelse for en Lönforhöjeise imidlertid forlangte, at de andre Fordringer skulde frafaldes, stansedes Arbejdet den 1. April af c. 1000 Skomagersvende, og Ar- bejdet blev først optaget efter 14 Ugers Forløb med en 25; pCt.s Lönforhöjeise, medens de andre Krav foreløbigt fra- faldtes. Den nye Priskurant for haandsyet Arbejde blev den 8. Juli 1899 underskreven af Formanden for Afdelingen Oldermand A. Hansen og af Formanden for Skomager- svendenes Forbund C. F. Madsen. Under denne lange og svære Konflikt havde de kjø- benhavnske Mestere faaet Hjælp af Centralforeningerne. Den jyske og sjællandske Forening havde forbudt deres Medlemmer at antage nogen kjøbenhavnsk Svend, saa længe Striken varede, og de havde fremskyndet dens Afslutning ved en Lock-out-Trusel. De viste herved, hvor gavnligt det var, at der var Sammenhold mellem alle Landets Sko- magermestere, og dette fik sit Udtryk i, at de tre Orga- nisationer samme Sommer vedtog Love for en Sammen- slutning under Navn af »Fællesforeningen af danske Sko- magermester«. Hvad der herved naaedes, havde været tilstræbt længe, lige fra 1892. Næsten utallige Forslag til Love for en saadan Sammenslutning havde været forhand- lede i en Række af Møder og paa Generalforsamling efter Generalforsamling, men man havde ikke kunnet naa at blive enige, for de ydre Forhold ligesom tvang dertil, og det har sin Interesse her at fremhæve, at den nye For- enings Bestyrelse valgte Kjøbenhavns Skomagerlavs Older- mand Anton Hansen til Foreningens Formand. I Februar 1900 meldte saavel Lavets Arbejdsgiverafdeling som den jyske Centralforening sig ind i den almindelige Arbejds- giverforening, Østifternes Centralforening var der alt; men i 1906 traadte Lavets Afdeling dog igjen ud af den. Ogsaa i en anden Retning satte den lange Strike er Spor. Den 1. Maj 1899 vedtoges det at danne et Aktie-