Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
168 Den nye Tid. selskab under Navn af »Skomagerlavets Reparationsværk- sted«, og der tegnedes strax Aktier (å 50 Kr.) til et Beløb af ca. 13000 Kr., Lavet som saadant tog fire. Det blev dog under Navnet /Skomagerlavets Fællesværksted«, at Fore- tagendet traadte i Virksomhed med alle de nyanskaffede Maskiner, som den administrerende Direktør, Skomager- mester Edv. Nielsen kunde forevise sidst i Juli. Der var bestilt baade en Durchneje- og en Afnejemaskine, en Pløkke- maskine, en Stiftemaskine, en Hælefræser, en Snitfræser, en Saaleafslibningsmaskine, en Udpudsningsmaskine m. m., og den drivende Kraft var en Gasmotor; men saaledes som Foretagendet var anlagt, det maatte kun udføre Repara- tioner for »Skomagermestere i Kjøbenhavn og Omegn«, kunde det ikke bære sig, allerede to Aar efter blev det hævet. Saa var der nogen större Glæde ved en Sag, der be- gyndte med, at der paa et Diskussionsmøde i Lavet frem- kom Forslag om at oprette en saa kaldet Skomagerbørs. Den 15. Maj 1893 fandt »Kjøbenhavns Skomagerbørs’ første Vareudstilling« Sted. Fandt man end imidlertid snart, at Sagen ikke kunde gjennemføres i den hele paatænkte Ud- strækning, blev der dog, navnlig ved et af P. Hansen præ- steret stort Arbejde, afholdt en Del saa kaldte Lædermesser, som gjorde god Nytte. Et andet Foretagende, som ogsaa maa nævnes, og som efter en lidt trang Begyndelse er gaaet godt fremad, er det til Lavet knyttede Blad »Dansk Skomager-Tidende«. Det begyndte som tidligere nævnt den i. Januar 1892 under Redaktion af Skomagermester Carl Hansen, men da han i Debember s. A. afgik ved Døden fik det Skomagermester Edv. Nielsen til Redaktør, og her var dette Blad kommet i de rette Hænder. Det be- gyndte med kun at være knyttet til Lavet; der stod paa det »leveres gratis til alle Lavsinteressenter«, men nu staar der paa det: »Medlemsblad for Kjøbenhavns Skomagerlav og