Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
 Den nye Tid. 169 dettes Arbejdsgiverafdeling« samt 'for Centralforeningen for jyske Skomagermestere og for Centralforeningen af Skomagermestere i Østifterne«. Edvard Nielsen, der i 1895 hævede sin Forretning, fik efterhaanden meget med Lavet og andre Foreninger at gjöre; i 1897 blev han, som oven- for nævnt, Lavets Viceoldermand. Som Viceoldermand var han kommen til at beklæde en repræsentativ Plads. Det var derfor ogsaa ham, der ved Siden af Oldermanden mødte ved en Skomager- kongres og en Skomagerudstilling 1895 i Køln, hvortil Lavet var blevet indbudt, og hvor bl. A. Fagskolens Præ- stationer bleve paaskjönnede. De to Nævnte bleve ogsaa hædrede sammen ved en Lavsfest i Februar 1899, da de begge havde været Medlemmer af Lavet i 2<j Aar. I det Hele maa det siges, at havde Lavet i en Aarrække af Anton Hansens Oldermandstid kjendt megen Kamp og Strid, var der efterhaanden falden Ro over det. De sidste Aar, han ledede det, vare helt igjennem fredelige. Den 16. Marts 1903 blev han efter Aarets ordinære Generalforsamling ved en stor Fest hyldet som 20aarig veltjent Oldermand, og da han den 13. September 1906 pludselig afgik ved Døden, blev der sendt den næsten yoaarige Hædersmand mangen paaskjönnende og taknemlig Tanke, saaledes som det ogsaa viste sig ved hans Begravelse den 21. September fra Gar- nisonskirke. Han havde ikke alene staaet som Oldermand for Kjøbenhavns Skomagerlav, men været Formand for Fællesforeningen af danske Skomagermestere og for de danske Skomageres Fagskole, og indenfor Lavet endnu For- mand for dets Ligkasse, Formand for dets Stiftelse, For- mand for dets Fagmærke-Forening og Formand for dets Arbejdsgiver-Afdeling, ikke at tale om at han var Medlem af Bestyrelserne for Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, for Fællesrepræsentationen for dansk Industri og Haand- værk og for Haandværkerstiftelsen. Fra 1891 til 1897 havde