Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
170 Den nye Tid. Frederik Nielsen. han desuden været Medlem af Kjøbenhavns Borgerrepræ- sentation, og i 1892 var han bleven udnævnt til Ridder af Dannebrog. Den 23. April 1907 afsløredes et Mindesmærke, som Lavet havde sat paa hans Grav, og hans Minde vil des- uden blive bevaret i et af ham og hans Hustru oprettet Legat, »Oldermand Anton Hansen og Hustru Hertha f. Jensen’s Legat« paa 1500 Kr., hvis Renter væsentlig skulle tilfalde værdige, trængende Skomagere, der nyde Fri- bolig i Lavets Stiftelse. Hvem skulde nu være Lavets Oldermand? Der ud- pegedes strax fem, Valdemar Lassen, Edv. Nielsen og P. Jensen, der alle erklærede ikke at ville modtage Valg, og saa de To, mellem hvilke Valget kom til at staa. Lokal- foreningerne opstillede en yngre Mand, Formanden for Foreningen paa Østerbro Skomagermester J. S. Falck, medens den vel mere konservative Del af Lavet saa hen til Skomager- mester Frederik Nielsen, der i 10 Aar havde siddet i Lavets Be- styrelse. Ved Valget den 5. November 1906 faldt de fleste Stemmer (116) paa den Sidstnævnte; han blev da Lavets Oldermand, og i Bestyrelsen skete kun den Forandring, at Skomagermester N. Nielsen fik den ved hans Navnes Valg til Oldermand ledig bievne Plads. De fire Medbestyrere have herefter stadig været: Edv. Nielsen (valgt 1892), Valdemar Lassen (valgt 1893), Peder Jensen (valgt 1901) og N. Nielsen (valgt 1906), og sammen med Oldermanden have de fortsat i de gamle Spor, saaledes at der siden dennes Tiltræden