Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
176 Den nye Tid. Den gamle zünftige Følelse er endnu levende og kan til sine Tider blusse op baade hos Mestere og Svende. 1888 foreslog den tidligere nævnte Skomagersvend Niels Nielsen, der var Skomagersvendeforeningens første Formand, at Foreningens Sølvpokal skulde gjöres i Stand og sættes frem ved Kvartalsmøderne, hvad der ogsaa blev vedtaget, og ved Lavets saakaldte Stiftelsesfest, den Fest, Lavet hvert Aar i Januar holder til Minde om, at det i Januar 1862 rekonstruerede sig som et frit Lav, er det Skik, at Older- manden drikker Selskabet til af dets Sølvpokal, som derpaa gaar fra Mand til Mand Bordet rundt. Da det i November 1908 kom frem, at den 4. Oktober 1909 var en Mærkedag for Lavet — det var Skomagermester Edv. Nielsen, der gjorde opmærksom derpaa — var man da ogsaa strax rede til at udmærke Dagen. Det vil ske paa forskjellig Maade, og bl. A. vil der den Dag blive afsløret en ny Fane, som Lavet vil modtage af en Damekomite. Trods alle Rivninger have Lavets Medlemmer altid følt sig som Kammerater, Kammeratskabsfølelsen har hjulpet frem og baaret oppe, og saaledes vil det forhaabentlig ved- blive. Tiden, der kommer, vil sikkert i höj Grad behøve det, saa vist som den synes at kræve flere end een vigtig Sag løst under ikke lette Forhold. Gid det maa kunne ske til den kjøbenhavnske Skomagerstands Gavn ved Kjøben- havns Skomagerlav.