Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
 Den nye Tid. 175 Den gode gamle Tid, da Kjøbenhavn vrimlede af glade Skomagerdrenge, der med grönne Forklæder paa løb fløj- tende gjennem Gaderne paa Trætøfler eller Slæber og førte an i en Række muntre Paafund, er for altid forbi. Skomagerhaandværket er sikkert det Haandværk, der i den sidste Menneskealder er blevet ramt af de stærkeste Angreb fra Maskinernes Side; det kan ses paa saa mange Maader. I Kjøbenhavn er der saaledes ikke alene for længst skabt en »Forening af kjøbenhavnske Skotöjsfabrikanter« (1890), men der er i 1908 endnu opstaaet saavel en »For- ening for Indehavere af mekaniske Fodtöjs-Reparations- Værksteder« som en »Forening af Skotöjshandlere i Kjø- benhavn og Omegn«. Man kan derfor ikke godt undlade at se med virkelig Beundring paa det gamle kjøbenhavnske Skomagerlav, der under alle de store, baade indre og ydre Vanskeligheder, Tiden har beredt det, paa endog flere Punkter har kunnet holde sig saa nogenlunde uforandret. Det har efter Næringslovens Vedtagelse aldrig været noget særlig talrigt Lav; i Begyndelsen af Firserne i forrige Aar- hundrede var det endda nede paa kun at have 360 Med- lemmer, men i 1897 var det voxet til 491, det höjeste Antal, det i dette Tidsrum har haft, og ved sin General- forsamling i Aar var Medlemsantallet endnu 439. Hvad der endog er afgjort Fremgang i, er Væxten af de Legater, der samle sig om Lavets Stiftelse, de udgjöre nu c. 40,000 Kr. Og nævnes skal det ogsaa, at den af »Skomagermester- foreningen« i sin Tid paabegyndte Middagsbespisning, til hvilken der opnaaedes Bidrag fra Kong Frederik VII og Grev- inde Danner, senere stadig er bleven fortsat og det med Støtte af saavel Kong Kristian IX som Kong Frederik VIII; efter Kong Kristian IX’s Død har Lavet endog fra hans Bo mod- taget et Legat paa 900 Kr., »Hans Majestæt Kong Kristian IX’s Mindelegat til Skomagerlavets Vinterbespisning for gamle,, værdige og trængende Skomagere og deres Familier«.