Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
I stor Gjæld og stor Splid. 53 det. Men, ak, der skulde endnu gaa lang Tid, inden Maa- let blev naaet. I Oktober 1728 hjemsøgtes Kjøbenhavn af den forfærdelige Brand, der ruinerede næsten en Tredjedel af Byen. Den ødelagde over 1600 Huse, og Skomagerne fik i fuldt Maal deres Del af Ulykken. Ikke alene brændte deres Lavshus paa Kjøbmagergade, men af Lavets c. 140 Medlemmer mistede ikke mindre end 90 Hus og Hjem. Evnen til at betale Lavets Gjæld blev selvfølgelig væsentlig formindsket herved, ikke at tale om at Kritiken overfor Lavets Regnskaber i ikke ringe Grad skjærpedes. DaJ. H. Frobrig i Maj 1729 sluttede sit Regnskab efter et næsten treaarigt Oldermandsskab, mente han, at der tilkom ham 71 Rd. 2 Mk. 12 Sk. hos Lavet, men Regnskabet blev i den Grad revideret, først af sex og derpaa af ti Mestere, at der blev fundet ikke mindre end 36 Udsættelser, der resul- terede i, at han istedenfor at skulle have Noget udbetalt blev Lavet 9 Rd. 3 Mk. V/2 Sk. skyldig. Og paa lig- nende Maade gik det i 1731 den næste Oldermand N. A. Strömvold, istedenfor, som han havde regnet, at have 12 Rd. 9 Sk. tilgode blev han befunden at skulle betale 119 Rd. Selve Regnskaberne ere ikke bevarede saa lidt som Revisionerne, kun en Meddelelse om de nævnte Resul- tater er naaet til os, men efter Regnskaber, vi senere ville komme til, tör det formentlig siges, at her slet ingen Ure- delighed er med i Spillet. Oldermændene og deree Hjæl- pere ere uøvede Regnskabsførere, der let kunde sættes tilvægs i to Partiers skarpe, for ikke at sige krakilske Optræden imod hinanden. Efterat man nogenlunde var kommen over den ulykkelige Brand, vaagnede nemlig Spörgsmaalet om Lavets Gjæld op med ny Styrke, saa meget mere som det treaarige Moratorium af 1728 udløb i I73I- Oldermanden Morten Berth taler i en Ansøgning af Februar 1732 til Kongen om Lavets »miserable Tilstand«.