Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
I stor Gjæld og stor Splid. 59 særlig haardt medtagen, men han indbød nu ogsaa dertil. En af Raadmændene talte i 1746 ved en Votering i Magi- straten om hans Kaadmundethed. Han endte da ogsaa sit Regnskab med, at han for sine store Fortjenester af Lavet ventede en »ræsonabel recompense«, og han beholdt uden- videre Regnskabets Overskud paa noget over 90 Rd. Re- visorerne gjorde imidlertid Udsættelser, der tilsammen androg ikke mindre end 200 Rd. Han havde bl. A. brugt for meget til Fortæring, lod de ham høre; og saa fik han des- uden at vide, at hans Tilbageholden af Overskudet var ulovlig, og at hans Selvros ingen Steder havde hjemme. Nok saa galt gik det dog Christian Krebs, da han i 1748 for anden Gang blev Oldermand. Da han forelagde sit Regnskab for Aaret 1748-49, paatalte Revisorerne i stærke Udtryk hans »skammelige Om- gang« med Lavets Midler og forundrede sig over hans »Dumdristighed«. »Bliver han souteneret i sit Embede, som vi dog ikke formode, vil hans Husholdning herefter blive værre og Kassen inden et Aar komme i en bundløs Gjæld«. Revisorerne bede Magistraten om, at Lavet maa blive skilt ved ham som Oldermand. Der gaves herefter bande Oplysninger og »Contra-Oplysninger«, men Chr. Krebs sad dog endnu som Oldermand i Aaret 1749-50. Efter ham kom Jacob Thorsen (1750-52), der ikke fik nogen blidere Medfart, han betegnes som »altfor meget utidig ære- og profitsyg«, medens de af Revisorerne gjorte Udsættelser igjen fra modsat Side omtales som »af ingen Betydenhed, hvorfor samme bortfalde og herved af Lavet aldeles morti- ficeres«. Alt indstilles dog til Magistratens Afgjörelse. Men Magistraten havde aabenbart ingen Hast. Først i La- vets Møde den 27. Avgust 1755 erklærer den tilstedeværende Raadmand N. H. Nissen paa Magistratens Vegne alle de hidtil uafgjorte Regnskaber ira 18. November 1737 til 7- Avgust 1755 for >afgjorte og tilendebragte, saa Lavet havde