Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
62 Forskjellige Lavsforhold. Fremgang, og selv om de Huse, de eje, gjennemgaaende maa betegnes som smaa, er dog enkelte af dem nogenledes store, saaledes de Huse, der ejedes henholdsvis af Kongens Skomager Johan Höysmand paa Kjøbmagergade, af Sko- mager Herman Louman i Vimmelskaftet og den engelske Skomager Johan Reinholt ved Stranden. Ja der var Sko- magere, der ejede mere end eet Hus. Simon Cronbore der besad en ganske stor Ejendom paa Kongens Nytorv, havde, som tidligere nævnt, i 1652 som Betaling for Ar- bejde, han havde udført til en af Prinserne, faaet Skjøde paa et Hus ved Toldboden, og efter lians Død gik hans Ejendom paa Kongens Nytorv over til Skomager Jakob Ridder, der tillige ejede et Hus i Badstuestræde. Foruden Skomagerne var der forøvrigt ogsaa Skoflik- kere, der vare Husejere, og deres Antal var ogsaa stigende. I 1661 og 1668 nævnes kun 3, men i 1689 9. Af nok saa stor Interesse er det imidlertid at lægge Mærke til, at Skomagerne, der jo maa antages oprindeligt at have haft deres »rette« Skoboder dels paa Nørregade, dels paa Hjør- net af Skovbogade og Skindergade, alt eftersom de vare danske eller tyske, vedblivende holdt til i Gader, der laa nær derved. Af de i 1661 husejende Skomagere havde 3 hjemme i Badstuestræde og 9 i Klosterstræde, Tal der i 1668 voksede til henholdsvis 5 og 10 og i 1689 til 7 og 11. Det lille Klosterstræde blev mere og mere Skomager- nes særlige Gade. Af dets 34 Huse ejedes ved Kjøben- havns Brand 1728 ikke mindre end 22 af Skomagere eller Skomagerenker. Den Opgang, der efter de her nævnte Tal synes at have været mellem Kjøbenhavns Skomagere i Slutningen af det syttende Aarhundrede, fik et stærkt Knæk ved Pesten 1 i?11- Sygdommen ryddede i höj Grad op imellem dem. Lavet, der i 1710 talte 160 Medlemmer, kunde i 1712 kun opvise 47, og mellem de af Pesten Bortkaldte var sikkert