Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Forskjellige Lavsforhold. 63 Here af de Ledende ved Lavets Garveri, der som tidligere nævnt synes at have været knyttet til endog tre Ejen- domme, Lavshuset i Endeløsstræde, en Ejendom i Adelgade og en Ejendom paa Kjøbmagergade. Som i forrige Afsnit berettet kom Lavet i 1711 i stor Gjæld og i stor Splid. Og hvad Pesten havde indledet, blev fortsat af Kjøben- havns Brand 1728. Lavshuset, der nu var forlagt til Kjøb- magergade, brændte som nævnt, og af Lavets paa denne Tid 134 Medlemmer opføres ikke mindre end 90 mellem de »afbrændte«. I en Skrivelse fra Lavets Oldermand af 29. Januar 1731 gives følgende Oplysning med Hensyn til Lavets Medlemmer efter Branden: „ , ( Eiere af Huse............. Afbrændte \ T . 1 Lejere..................... Uatbrændte Ejere og Lejere........... 44 i Alt Mestere i Lavet . . 134 Skrivelsen er forøvrigt ikke fra den Mand, der var Oldermand under Branden, Joh. Henr. Frobrig, der som boende i Klosterstræde selv kom til at høre til de »Af- brændte«, men fra hans Eftermand Niels Andersen Ström- vold, til hvis Hus i Regnegade Ilden ikke naaede. Væsent- ligere er det dog, at han maa have siddet i en forholdsvis stor Bedrift, han havde ikke mindre end 4 Svende og 2 Drenge, men det er dog næppe derfor, at han i 1729 blev valgt til Oldermand. Han maa sikkert have siddet inde med en Del Foretagsomhed og Energi, Noget der vist stærkt paakrævedes under de vanskelige Forhold. Det var da ogsaa under ham, at der i 173° blev oprettet en Lig- kasse for Lavets Mestere. Man frygtede for, at Lavets Kreditorer skulde lægge Beslag paa Lavets Midler, det gjaldt derfor om at faa dannet en fra denne helt udsondret Ligkasse. Dens Artikler, der ere af 1. Maj 1730, bleve kongelig konfirmerede den 14. Juli s. A., og Kassen an-