Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Forskjellige Lavsforhold. 71 i det Hele mærkes, at disse Fortegnelser med Hensyn til Skomagerne kun give ret summariske Oplysninger. De bruge saaledes saa godt som aldrig Benævnelsen Skomager- mester; de kjende væsentlig kun Skomagere (c. 160) og Skoflikkere (c. 70) samt nogle faa Skomagersvende (vist- nok 11). Vil man statistisk belyse Skomagerhaandværket paa denne Tid, er man henvist til Politiets Generaltabeller, og efter dem kan man da, forsaavidt de ere bevarede, for det attende Aarhundrede opstille følgende Tal: M. Sv. Dr. M. Sv. Dr. 1701 : 147 — — 1767: 275 301 149 1710: 160 — — 1770: 271 — — 1712: 47 — — 1771: 266 227 119 1715: 112 B7 95 1776: 261 302 173 1723: 138 138 75 1779: 280 — — 1725: 134 158 78 1781: 294 334 286 1727; i 30 — — 1782: 302 — — 1728: 144 I5I 95 1783: 320 402 268 1730: 141 174 102 1784: 322 426 220 1733: 165 181 135 1787: 325 — — I743: 197 230 189 1788: 342 — — 1750: 205 230 203 1789: P7 360 196 I75i: 202 311 211 1791: 329 289 209 1752: 206 286 211 1792: 331 — — 175 3: 211 373 247 1793: 335 277 210 1756: 253 — — 1794: 346 204 351 1764: 273 — — 1795: 344 330 300 1766: 273 281 191 1798: 403 370 306 Sammenligne vi nu de tidligere og de her givne Tal med Störreisen af Kjøbenhavns Befolkning til de vedkom- mende Tider, da er Fremgangen i de husejende Skomage- res Tal fra 1661 til 1689 i god Forstaaelse med Befolk- ningens Tilvæxt. Kjøbenhavns Indbyggerantal paa denne Tid fordoblede sig; 1657 sættes det til c. 29,000 og 1685