Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
72 Forskjellige Lavsforhold. til c. 60,000. Men se vi paa Antallet af Skomagermestere i det følgende Aarhundrede, da er dets Stigning helt ufor- holdsmæssig. Medens Befolkningen fra 1728 til 1798 voxer fra c. 76,000 til c. 100,000 d. v. s. med 33 pCt., stiger Sko- magermesternes Tal fra 144 til 403 d. v. s. med 180 pCt., og herved maa endnu bemærkes, at det kun er Drengenes Antal, der følger med heri, ja endog stiger noget stærkere, fra 95 til 306 d. e. med 202 pCt., medens Svendenes Antal kun stiger fra 151 til 370 d. e. med 145 pCt. Efter den ovenfor trykte Liste fra 1730 arbejdede de 141 Mestere med følgende Medhjælp: 54 uden Svende og Drenge; 10 med hver kun 1 Dreng-; 1 med 2 Drenge; 33 med hver 1 Sv. og med fra o til 3 Dr.; 16 med hver 2 Sv. og med fra 1 til 2 Dr.; 11 med hver 3 Sv. og med fra o til 2 Dr.; 9 med hver 4 Sv. og med fra 1 til 3 Dr.; 4 med hver 5 Sv. og med fra o til 2 Dr.; 2 med hver 6 Sv. og med fra o til 3 Dr.; i med 8 Sv. og 3 Dr. I 1798 maa Forholdet imidlertid være et væsentlig andet. Antallet af Mestere, der arbejdede uden Medhjælp eller med kun ringe Medhjælp, maa være steget ikke ube- tydeligt. 1730 var der jo nemlig 33 flere Svende end Me- stere, men i 1798 33 flere Mestere end Svende. De en- kelte Virksomheder maa i Aarhundredets Slutning gjennem- snitlig være bievne kjendeligt mindre; Svendeantallet i 1798 synes endda at være usædvanligt stort. Skomagermesternes stærke numeriske Tiltagen betyder altsaa ikke økonomisk Fremgang for dem, men snarere det Modsatte. Gjælden, der en Tid trykkede Lavet, blev afvik- let, men den store Soldaterkonkurrence vedblev. Kommis- sionen af 1731 afgav endnu i samme Aar en for Lavene