Kjøbenhavns Skomagerlav 1509-1909

Forfatter: C. Nyrop

År: 1909

Forlag: Nielsen og Lydiche Bogtrykkeri

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 180

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 196 Forrige Næste
Forskjellige Lavsforhold. 73 ganske gunstig Betænkning, men der kom ingen kongelig Resolution for i 1739, og den var ikke af en saadan Be- skaffenhed, at Ondet blev afhjulpet. Saa rejste Kjøben- havns »32 Mænd« Sagen paany i 1747, men i den konge- lige Resolution, som herved fremkaldtes Aaret efter, ud- taltes det meget mistrøstende, at den Ret, de afskedigede Soldater fik til at ernære sig ved et Haandværk, var det eneste Middel, hvorved Hvervningen nogenledes kunde hol- des vedlige. Kongen afgav kun det vage Løfte, at han vilde have i Erindring, at Frimesternes Tal Tid efter anden kunde vorde formindsket. Tiden var i det hele ikke for at rejse beskyttende Gjærder om Stillingen som Haandværksmester. De i Lavs- forordningen af 23. December 1681 bestemte Afgifter, som den, der blev Mester i et Lav, skulde erlægge, vare meget lave, 7 å 8 Lod Sølv d. e. 4 å 5 Rd., hvorfor La- vene simpelthen slet ikke rettede sig efter dem; for Sko- magernes Vedkommende skulle vi se det nedenfor. Det er derfor forstaaeligt, at et kongeligt Reskript af 24. Februar 1756 slog fast, hvad de nye Mestere i de forskjellige Fag skulde betale; for en Skomager blev det c. 29 Rd., men de herved fastsatte Beløb bleve væsentlig nedsatte ved et nyt Reskript af 27. Avgust 1762; nu skulde en Skomager kun give 8 Rd. I Anledning af et Andragende fra Urte- kræmmerlavet havde Generalprokurør Henrik Stampe i en Betænkning af September 1760 ligesom samlet og uddybet de ledende Kredses Uvilje mod Lavsvæsenet; han skrev bl. A., at ved Frimesterbevillingerne »indskrænkedes de La- vene forundte skadelige Monopolier, saa at Følgerne deraf bleve mindre skadelige«. Og dette satte Frugt, først i et Reskript af 10. April 1761 og derpaa i det ovennævnte Reskript af 1762. Det blev ikke alene, som vi have set, gjort billigere at blive Mester, men der blev udnævnt Fri- mester paa Frimester. Gjennemgaa vi Kancelliets Missiver