Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
331 I Henseende til Meddelelse af Oplysninger udfoldedes ogsaa en ikke ringe Virksomhed af Indkvarteringsbureauets Filialer, hvis Personale efter en endog temmelig betydelig Maalestok gav Rejsende saadan Vejledning. Reklamen. 1. Den illustrerede Reklameplakat. Den af Rejsestipendieforeningen foranstaltede Reklame for Udstillingen bestod dels i Udsendelse af en Reklameplakat, dels i Reklame gjennem Pressen o. s. v. Da Udstillingskomiteen troede for sit Vedkommende ikke at turde gaa yderligere i Retning af Reklame end til de i udenlandske, navnlig tyske Blade indrykkede Annoncer, og man ved Siden af disse ephemere Opraab ønskede en konstant Annonce i Form af en Plakat, der ved sit hele Udseende kunde være sikret mod at blive overset eller strax tilintetgjort, besluttede Rejsestipendieforeningen at søge denne Tanke reali- seret. Dette stødte dog paa store pekuniære Vanskeligheder, da det af Udstillingskomiteen til Foreningens Raadighed stillede Beløb ikke vilde række til ogsaa til Udførelsen af Plakatreklamen, og man fik derfor den Ide at søge Beløbet hertil tilvejebragt ved frivillige Bidrag af de i Sagen Interesserede, navnlig Ho- teller, Restauratører, Beværtere, større Næringsdrivende, de almindelige og lokale Befordringsmidler, Forlystelsesetablisse- menter etc. Ved Cirkulære af 12te November 1887 sammenkaldtes et Antal af saadanne Næringsdrivende m. fl., navnlig Hotelværter, Restauratører og Beværtningsdrivende, til et Møde for at drøfte Spørgsm aalet. I Begyndelsen syntes det, som om Hensigten ikke skulde opnaas, da den Misstemning mod Rejsestipendie- foreningens Virksomhed for Indkvarteringssagen, der var til-