Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
stede hos Beværterstanden, forhindrede en Imødekommen, men da endelig Overenskomst opnaaedes (se ovenfor under „Indkvar- teringen“), lykkedes det hos Beværtere og forskjellige Andre — i Alt 130 Bidragydere — at faa tegnet et Beløb af 10,730 Kroner. Der var imidlertid af Dekorationsmaler Vald. Jensen efter Hr. Ritters Ide udført et Udkast til den Plakat, som senere kom til at foreligge. Udførelsen af Plakaten udbødes i Entreprise til 5 herværende større lithografiske Etablissementer, af hvis Tilbud det fra Chr. J. Cato gjorte blev modtaget. — Plakaten ud- førtes i 7 Farver og i 7 Sprog (Dansk, Norsk, Svensk, Engelsk, Fransk, Tysk og Russisk) i et Antal af 12,700 Stk., hvoraf Størstedelen monteredes med Stokke. Desuden udførtes i 3 Farver og paa tyndere Papir et Antal af 5700 Stkr.; i Alt distribueredes saaledes 18,400 Reklameplakater. Udgiften hertil saavelsom ved Plakatens Distribution og Opslag paa Plakat- søjler, i Restaurationer o. s. v. beløb sig til i Alt 11,889 Kr. 40 Øre. Ved Salg af en Del Exemplarer indvandtes dog igjen et Beløb af ca. 1200 Kr., saa at Udgiften ved Plakaten fuld- kommen dækkedes. Af Plakater med dansk Text anbragtes ved velvillig Bi- stand af Generaldirektoratet for Statsbanedriften ca. 400 paa indenlandske Stationer. Af Resten fordeltes Størstedelen til Haandværkerforeninger, Landbrugsforeninger, Kjøbmandshan- deler o. s. v. Til at sikre Reklameplakatens Anbringelse paa uden- landske Banestationer tilsagde Generaldirektoratet ligeledes sin Bistand, og den 25de April meddelte samme, at 7 svenske Jernbaneselskaber havde givet Tilladelse til Opslag af Plakaterne paa Stationerne; under 2den Maj føjedes hertil yderligere 4 andre Selskaber. Derimod maatte man angaaende Plakaternes Anbringelse paa de svenske Statsbanestationer affinde sig med „Williams Affischerings Aktiebolag“ i Stockholm. Den 4de Marts afsluttedes der mellem Bestyrelsesmedlem