Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
333 Hofforgylder A. V. Mogensen og Alfred Mortensen af Firmaet Alfr. Mortensen & Co. i Chicago følgende Overenskomst': „Foreningen leverer A. Mortensen & Co. i Chicago 5000 Expl, af Reklameplakaten, trykt i 3 Farver paa Papir til Opklæbning, at afsende hurtigst muligt i Checks, 10 å 11 redaktionelle Ar- tikler om Udstillingen til Optagelse i derværende 40 skandi- naviske Blade, 40 Skrivelser til Redaktørerne af disse Blade, mod hvis Tilbagelevering — forsynet med Mortensens Attestation af Overbringerens Identitet — der paa Udstillingens Fremmed- bureau udleveres Vedkommende et Partoutkort til Udstillingen med Tivoli, den franske Kunstudstilling, Dansk Folkemuseum, Panoptikon, Panoramaet, National o. s. v., ligesom Foreningen vil bistaa de Rejsende med Hensyn til Indkvarteringsspørgs- maalet, Arrangement af Udflugter m. v. A. Mortensen & Co. bidrager 800 Kr. foruden de alt indbe- talte 200 Kr. til Afholdelsen af de med ovennævnte Præstationer forbundne Omkostninger samt virker efter Evne for Fremme af Turisttraflken til Kjøbenhavn.“ Mortensen udfyldte fuldtud de Forpligtelser, han havde paataget sig, og det kan anses for sikkert, at Reklamen for Udstillingen intetsteds er bleven gjennemført i en saadan Ud- strækning som i de vestlige Stater af Nordamerika. Med Hensyn til Ophængning etc. af Plakater i andre fremmede Lande besørgedes denne saaledes: i England af de derværende danske Konsuler (ca. 500); i Tyskland og Øster rig opsloges de paa Plakatsøjler og for- deltes til Hoteller og Restauranter ved Firmaet Haasen- stein og Vogler (ca. 5000), og fordeltes til Jernbanestationer gjennem de danske Statsbaner (ca. 1000); i Sverige fordeltes de til private Baner (ca. 350) og gjennem Williams Bureau til Statsbanerne, Hoteller og Restauranter (ca. 400); i Norge fordeltes de til Banegaarde og Hoteller dels gjennem „Norsk Turistbureau“ (ca. 120), dels gjennem Komiteen for Norges Deltagelse i Udstillingen (160); i Rusland og Frankrig fordeltes de gjennem Firmaet E. Friis her med resp. 300 og 400 Stkr.