Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
334 og samme Firma besørgede ligeledes et større Antal i andre Sprog omdelte til Havnestæderne i forskjellige Lande. Fra mange Steder i Udlandet indløb der Anmodninger om Exemplarer af Plakaten, og disse udsendtes efter en ikke ringe Maalestok efter saadanne Rekvisitioner. 2. Anden Reklame. Foruden Reklameplakaten benyttedes Pressen saavel i Ind- landet som i Udlandet til at henlede Opmærksomheden paa Udstillingen, dels ved Meddelelser direkte fra Foreningen, dels gjennem Pressebureauet, og ydedes der i saa Henseende for Udlandets Vedkommende en væsentlig Støtte af flere der- værende danske Konsuler. Til forskjellige Tider tilsendtes der Provinspressen Manu- skripter til Optagelse. Foruden de under „det afsluttende Udstillingsmøde“ omhandlede skete dette med kortere eller længere Mellemrum i den foran liggende Tid. Den svenske og den russiske Presse tilsendtes der lige- ledes Annoncer og Meddelelser; for sidstnævntes Vedkommende navnlig til Bladene i Østersøens Havnestæder, hvilket velvilligst besørgedes gjennem Konsul Bornholt i Riga, der en Del af Udstillingstiden opholdt sig her i Byen. Da Literat Herman Bang for Landbrugsafdelingens Reg- ning foretog en Rejse til Sverige og Norge, traf han ogsaa forskjellige Foranstaltninger for Rejsestipendieforeningens Ved- kommende med Hensyn til Opslag af Plakater i Stockholm, Gøteborg og Christiania. Paa dette Sted maa endnu omtales Fremmedbladet, som ved Fremmedbureauets Foranstaltning udkom daglig i 800 til 1000 Exemplarer og ved Jernbanernes og det forenede Damp- skibsselskabs Foranstaltning uddeltes gratis til de Rejsende paa Vejen hertil. Det indeholdt Kort over Kjøbenhavn, Erin- dringsliste og Reklame for Udstillingen og adskillige af dens Foranstaltninger. — Udgivelsen medførte ingen Udgift for