Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
— 335 Bureauet, da Bladet var taget i Entreprise af Bogtrykkerfir- maet O. C. Olsen & Co., der afholdt alle Udgifterne mod at oppebære Indtægten for Annoncerne. 3. Pressebureauet. Uagtet, som foran omtalt, Pressen alt længe havde været benyttet af Foreningen, var det dog først, da der i Juni Maaned af Udstillingskomiteen stilledes et Beløb af 5000 Kr. til Raadighed, at der ved Oprettelsen af et Pressebureau kom ret System i den Del af Reklamen, der henvendte sig til Publi- kum gjennem den redaktionelle Del af den udenlandske Presse. Man var saa heldig at finde en dertil egnet Journalist, der forfattede Artiklerne, hvorefter de oversattes paa forskjellige Sprog, mangfoldiggjordes og omsendtes til et meget stort An- tal udenlandske Blade. Bureauet bestod i ca. 8 Uger og udfoldede i den Tid en ret betydelig Virksomhed, som det vil ses af nedenstaaende Tal. Der udsendtes indtil Udgangen af Juli i Alt 4707, væsent- ligst stylograferede, Breve med 4988 Bilag (Artikler). Med Hensyn til Artiklernes Modtagere stiller Forholdet sig saaledes, at der til danske Blade sendtes 129 Breve, til tyske „ 2092 „ til franske „ „ 432 „ til svenske „ „ 931 „ til norske „ „ 425 „ til engelske „ „ 538 „ til hollandske „ 55 „ til belgiske „ „ 44 „ til italienske „ „ 34 „ til russiske „ „ 27 „ At udtale sig med Sikkerhed om den gjorte Reklames Nytte er selvfølgelig vanskeligt, dog skulle vi anføre, at Re- klameplakaten var af en næppe tidligere anvendt Art og af et saadant Udseende, at den ikke kunde undgaa at vække Opmærksomhed. At den opfyldte sin Hensigt, derpaa tyder