Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
da ogsaa den Mængde Henvendelser, der paa Basis af den blev rettede til Bureauet saavel fra Ind- som Udlandet; men at den vilde have gjort dette i endnu højere Grad, dersom ikke Trykningen og Forsendelsen af den var bleven forsinket saa meget paa Grund af den stærke Kulde, der herskede i Vinteren 1887/88, og som i lang Tid hindrede Fremkomsten af det til den i Tyskland fabrikerede Papir, anse vi ligeledes for givet. At Pressebureauets Virksomhed var af temmelig stor Be- tydning, er utvivlsomt, idet et ikke ringe Antal udenlandske Blade optog de tilsendte Artikler. Da saadanne Henvendelser gjennem den redaktionelle Del af Pressen ere af langt større Betydning end Annoncer, og da der tør paaregnes Imøde- kommen med Hensyn til deres Optagelse, især naar de led- sages af Annoncer, hvilket de jo ikke blev i nærværende Til- fælde, anse vi et Bureau af denne Art for et vigtigt Led i Reklamen, navnlig naar det oprettes allerede inden Ud- stillingens Aabning. Understøttelser. Efter derom ført Korrespondance med Indenrigsministeriet stillede dette under 12te Maj 1888 et, som Følge af et af Foreningen under 10de September 1887 indgivet Andragende, dertil bevilget Beløb af 5000 Kr. til Foreningens Raadighed for at anvendes til Understøttelse til Haandværkere, Arbejdere og Ligestillede, der agtede at besøge Udstillingen, men hvis Midler ikke tillod dem at afholde den hele Udgift. I Henhold til nævnte Korrespondance bestemtes det, at Halvdelen af Beløbet skulde ydes til Arbejdsgivere til Del- tagelse i de industrielle Fagmøder og Halvdelen til Arbejdere og Ligestillede som Hjælp til Deltagelse i Fællesrejser, hvorom under 25de Maj udsendtes et. Cirkulære til samtlige Haand- værker-, Industri- og Arbejderforeninger Landet over, saa at ingen selv nok saa lille By blev forbigaaet.