Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
337 Som Følge af dette Cirkulære indkom der fra de fleste af de tilskrevne Foreninger Indstillinger om Understøttelse af Arbejdsgivere til Deltagelse i de industrielle Fagmøder, nemlig fra 52 Foreninger 325 Andragender. Af disse bevilgedes 209 saaledes, at hver Stipendiat fik Deltagelse i Fagmøderne for halv Pris (6 Kr.) og frit Logis i 5 Døgn (ä 1 Kr.). Under- støttelserne blev saaledes paa 11 Kr. hver, og deres samlede Beløb 2229 Kr. eller omtrent Halvdelen af det til Disposition stillede Beløb, medens Resten reserveredes for Arbejdere o. 1. Da imidlertid en Del af de udvalgte Stipendiater udeblev, og mange af de ankomne havde Logis hos Familie og Bekjendte, medgik der til Arbejdsgivere kun 1685 Kr., hvorved det for Arbejdere bestemte Beløb forøgedes til 3,315 Kr. For Arbejdernes Vedkommende bestemtes det først, at Understøttelserne kun skulde ydes saadanne, der vilde deltage i Fællesrejser, og i Form af Billetbøger til Udstillingen og de andre Seværdigheder paa samme Maade og i samme Tid som Fællesrejsens øvrige Deltagere samt frit Logis under Opholdet her i Byen. Paa denne Maade uddeltes dog kun 556 Kr. 25 øre til 130 Stipendiater, idet det snart viste sig, at der fra mange Provinsbyer ingen Fællesrejse udgik. Det bestemtes derfor at henlægge Resten af Stipendiernes Uddeling til det afsluttende Udstillingsmøde, hvorom Meddelelser udgik til For- eningerne under 5te September. Efter de som Følge heraf modtagne Indstillinger udstedtes der i September Maaned Billetbøger til 360 Stipendiater, af hvilke de 262 tillige fik frit Logis - gjennemsnitlig i en Tid af 4 Dage - medens Resten selv sørgede for Logis. Naar man valgte at fordele Stipendierne paa fornævnte Maade fremfor at udstykke det til Raadighed stillede Beløb i Portioner til de forskjellige Byer efter deres Indvaanerantal, har dette sin Grund i Beløbets ringe Størrelse, da det, som de mindre Byer, hvis denne Fordelingsmaade var bleven gjennemført, vilde have faaet at disponere over, kun vilde være blevet rene Ubetydeligheder, medens det paa den anden 22