Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
Side langtfra var givet, at Trangen til Hjælp stod i Forhold til de forskjellige Byers Størrelse, hvilket da ogsaa fremgik af Indstillingerne. De uddelte Understøttelser have, som det vil ses, kun været smaa, men ikke desto mindre have de utvivlsomt haft deres Betydning og været en ikke ringe Støtte for dem, der modtog dem særlig naar det tages i Betragtning, at de ud- leverede Billetbøger i de fleste Tilfælde tillige gav Moderation i Befordringen. Den store Betydning af denne Hjælp ligger forøvrigt i, at den, foruden at hjælpe Mange, tillige har givet Stødet til, at Andre ere traadte hjælpende til, hvorved det er blevet muligt for mangen en Haandværker, som ellers næppe vilde have faaet Lejlighed dertil, at komme her til Byen og høste Glæde og Nytte af Udstillingen. Ved lignende fremtidige Lejligheder vil det derfor være at anbefale, at en saadan Hjælp igjen ydes - kun maa Be- løbet ønskes betydelig forøget. Ved et velvilligt Tilbud fra Bestyrelsen for Lærlingefor- eningen saa man sig endvidere i Stand til at byde indtil 180 Haandværkere (Svende og ældre Lærlinge) frit Logis og fuld Forplejning og Opvartning i Lærlinge-Plejehjemmet i 3 Dage og 2 Nætter, og for at støtte Sagen yderligere tilstod Bureauet disse Stipendiater en Billetbog med 3 Billetter til Udstillingen, 1 til Panoramaet, 1 til Panoptikon og 1 til dansk Folke- museum for 3 Kr. og under Form af Fagmødebilletbog, hvor- ved i de fleste Tilfælde ogsaa sparedes Vedkommende en Del af Befordringsudgifterne. Dette Tilbud, hvorom Bekjendtgjørelse gjennem Presse- bureauet udgik til samtlige danske Blade, blev dog ikke saa søgt, som man skulde have ventet, idet Opholdet blev bevilget alle kvalificerede Ansøgere, og man endda i de 12 forskjellige Hold havde 24 Pladser ledige, navnlig paa Grund af Ude-