Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
339 - blivelse med eller uden Anmeldelse. Det var navnlig Svende, der udeblev, medens Lærlingene for største Delen mødte. Tilbudet benyttedes saaledes af i Alt 38, mest yngre, Svende og af 118 Lærlinge. Efter at saaledes de forskjellige Grene af den af Rejsestipendie- foreningen til Fordel for Udstillingen udfoldede Virksomhed i det Enkelte ere gjennemgaaede, skal her endnu kun kortelig dvæles ved Sagens Regnskabsside. Omsætningen har ikke været saa ganske ringe, og desuden ere de indgaaede Summer væsentlig indkomne i meget smaa Beløb, hvoraf saavelsom af det øvrige i Beretningen Anførte da ogsaa resulterer, at Bu- reauets Oprettelse og Drift har maattet medføre betydelige Udgifter, der have beløbet sig til 22,780 Kr. 72 øre, foruden at 16,105 Kr. 4 øre ere anvendte til direkte Reklame for Ud- stillingen. Sammenholdes nu hermed, at Udstillingskomiteens Tilskud alt i alt har udgjort 15,000 Kr., altsaa knap det Be- løb, som er udgivet for Reklame for Udstillingen, og at Virk- somheden endda har givet et Overskud af 2772 Kr. 47 Øre (heri rigtignok medregnet Rejsestipendieforeningens Tilskud af 2000 Kr.), da tør dette Resultat betegnes som ret tilfreds- stillende, og det saa meget mere som dette det første Frem- medbureau, der, saavidt vides, nogensinde har været oprettet her, har stiftet en Nytte, der fuldtud opvejer de Ofre af Tid og Kræfter, det har krævet, saaledes at nærværende Beretning som Resultat af de indvundne Erfaringer kan sluttes med en Udtalelse om, at Oprettelsen af et Bureau med en lignende Virksomhed som det her omhandlede „Udstillingens Fremmed- bureau“ maa betragtes som absolut anbefalelsesværdig, for ikke at sige nødvendig under kommende Udstillinger.