Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
Officiel Beretning

Forfatter: C. Nyrop

År: 1890

Forlag: Trykt hos Nielsen & Lydiche

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 341

UDK: gl 061.4(48)

Udgiven ved Udstillingskomiteens Foranstaltning

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 556 Forrige Næste
Efter at det i Oktober 1888 var blevet mig overdraget at tilvejebringe en Beretning om Aarets nordiske Udstilling, tilskrev jeg strax samtlige Sektioner om i saa Henseende at ville være mig behjælpelige. I min Henvendelse til dem betonede jeg, at det særligt vilde være ønskeligt, om Be- retningen kunde komme til at opbevare de i rigt Maal under Udstillingen indvundne Erfaringer, saaledes at den i væsentlig Grad kunde blive vejledende ved en senere Udstillings Ordning. Jeg paaskjønner med Tak alle de Meddelelser, jeg derpaa efterhaanden modtog, og som alle ere trykte nedenfor i nærværende Beretnings anden Af- deling. De give værdifulde Oplysninger i den ønskede Ret- ning. — Efter deres Modtagelse gik jeg til Udarbejdelsen af de Meddelelser, der danne nærværende Beretnings første Afdeling, og som søge at give en saa vidt muligt samlet Udsigt over Udstillingen, men dog ogsaa væsentlig have for øje at kunne tjene til Vejledning ved Ordningen af en kommende Udstilling af lignende Beskaffenhed. Der er nemlig for mig ingen Tvivl om, at en Beretning som denne