Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
 *19 RADIOTELEGRAFI N Anvendelsen af radiotelegrafisk Pejling er endnu i sin Vorden. Den kan have stor Betydning i vanskelige Farvande, under Taage eller i usigtbart Vejr, men kræver naturligvis, at Fyrtaarne, Fyrskibe eller lignende kendte faste Steder i det paagældende Farvand maa være forsynede med Radiotelegraf. c. Radiotelegrafens kommercielle Betydning. Radiotelegrafen anerkendes nu over alt som en væsentlig Del af et større, moderne Passagerskibs Udrustning. For Passagerer giver Radiotelegrafen ikke alene en Betryggelse, men den bidrager ogsaa til deres Komfort. De kan afsende og mod- tage Meddelelser fra deres Slægtninge eller Bekendte, de faar dag- lige Pressemeddelelser, som udsendes fra visse store R. T.-Stationer, og som i større Passagerskibe udkommer i Avisform. Forretnings- folk paa Rejse kan holde sig underrettet om Markeds- og Børsforhold og afslutte Forretninger, og naar Skibet nærmer sig Land, kan der bestilles Hotelværelse, Vogne m. m. Det gaar imidlertid mere langsomt med Radiotelegrafens Indfø- relse i Fragtskibe. Det er, ligesom om man endnu ikke rigtig i Søfarts- krese har forstaaet, at Radiotelegrafen ogsaa har en forretningsmæssig Betydning. Det er nærmest Driftsudgifterne til Stationens Betjening, — der maa være den bedst mulige (Telegrafister med Certifikat af i. Klasse), naar man skal have forretningsmæssig Fordel af Stationen — der bevirker denne Tilbageholdenhed. Et Skib med R. T.-Station har imidlertid et Plus fremfor andre Skibe uden R. T.-Station, som i det lange Løb kan betyde en Indtægtsforøgelse eller Udgiftsbesparelse, som langt overstiger Udgifterne ved Stationens Drift. Foruden den Besparelse ved Skibets Drift, der fremkommer ved en bedre Naviga- tion paa Grund af Tidssignaler, Vejrberetninger, Ismeldinger o. 1., kan der spares meget i Tid og Kul eller opnaas en særlig Fortjeneste, paa Grund af den Lethed, hvormed Rederen kan komme i Forbindelse med sit Skib, saa at det ikke behøver at anløbe Havne for at faa Ordre. .Rederen eller Befragteren kan forandre Skibets Bestemmelsessted og dirigere det til en anden Havn, hvor det maaske paa Grund af en plud- selig Fragtstigning opnaar en god Last. Naar et Skib nærmer sig Havn,