Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
SCHLEDEEMANN V kan Føreren i god Tid radiotelegrafere om Lods, Bugserhjælp, Bunker- kul, Lossemandskab o. 1., hvad der kan give en betydelig Besparelse i Tid og Penge. Ved Havari kan Skibet med Radiotelegraf i mange Tilfælde komme i Forbindelse med sit Rederi, som maaske bedre er i Stand til at slutte en fordelagtig Bjærgnings Overenskomst eller til- sende et andet af sine Skibe til Hjælp, eller Skibet selv kan hidkalde Assistance fra et andet Skib tilhørende Rederiet, saa at Bjærgeløn helt spares. Disse Fordele er saa øjensynlige, at Radiotelegrafen i stedse sti- gende Grad vil blive indført i Fragtdampere, og der vil ikke hengaa mange Aar, forinden ethvert nogenlunde stort Skib har Radiotelegraf. Radiotelegrafen i Danmark. I Aarene 1899—1900 afholdtes ved Marinens Søminekorps en Række forberedende R. T.-Forsøg væsentlig i Overensstemmelse med de af Marconi givne Anvisninger. Der opnaaedes Telegrafafstande paa ind- til 15 Sømil. I Aaret 1901 anskaffedes til Fyrvæsenet de to første R. T.-Sta- tioner her i Landet, efter Staby-Arco's System, nemlig een til Blaa- vandshuk Fyr og een til Vyl Fyrskib. I 1902 anskaffedes en tredie Sta- tion til Fyrskibet Horns Rev. Antallet af R. T.-Stationer i Fyrskibe er efterhaanden forøget, saaledes at der nu benyttes 11 Fyrskibe med R. T.-Stationer. I Aaret 1902 anskaffedes de to første R. T.-Stationer til Marinen af Siemens-Braun's System. Marinen har stadig forøget Antallet af sine R. T.-Stationer af forskellige Systemer, saaledes at der i Be- gyndelsen af 1919 raadedes over ca. 80 større og mindre R. T.- Stationer. Den i. September 1908 oprettede Marinen i Forening med Stats- telegrafvæsenet den første offentlige Kyststation — Kyststation Køben- havn Radio, beliggende paa Orlogsværftet — til Korrespondance med Skibe i Søen. Siden 1911 har denne Station haft uindskrænket Dag- og Nattjeneste. Naar Forholdene paakræver det, udsender Stationen meteorologiske Meldinger og Ismeldinger.