Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
712 CHR. THORSEN VI Compagniet havde udbetalt for tagne Skader = 79,825 Rdlr., og der- efter haft til deeling — 30,308 Rdlr., som giør ikkun 3V3 pro Cto. Inter- esse af deres Indskudte Capitaler«. Med vekslende Held fortsattes nu Virksomheden i de følgende Aartier under Beskyttelse af Oktroien, der fornyedes i 1746; men alle- rede i 1760'ernes første Halvdel gjordes der Forsøg paa at bryde Kom- pagniets Monopolstilling. Forsøget foretoges af daværende Hofagent Niels Ryberg, der havde begyndt at overtage Søforsikringer, og vel at mærke i sin Egenskab af Forsikrer ikke optraadte alene, men forenede sig med andre om Overtagelse af saadanne Forsikringer. Efter Kom- pagniets Mening var dette i Modstrid med Oktroien, der — som det hedder i en Tilførsel i Kompagniets Generalforsamlingsprotokol fra den Tid — »vorder overtraad, ja selv Eluderet, idet at Hoff Agent Ry- berg foruden hvad Asseurancer af hannem alleene tegnes, conjunctim adskillige andre Particuliere, ved een Police, paa et og det samme Skib, og for een større Summa end Hoff Agent Ryberg alleene vil imodtage, tegner Asseurancer saaledes, at eenhver tegner sig for een vis Summa, indtil at den Summa er Complet, som forlanges Assurered, alt for paa een saadan mod Octroyen stridende Maade, at Betage Asseurance Compagniet, om muelig aid leilighed til at faa Asseurancer tegnet«. Kompagniet indgav da til Regeringen en Klage over Ryberg, og en Erklæring i Sagen indhentedes fra Generalprokurøren, Henrik Stampe. Erklæringen gik Ryberg og Konsorter imod, idet den frem- stillede det som stridende mod Oktroien, at flere private forenede sig om at tegne Assurancer, medens det ikke direkte var forbudt Enkelt- mand at overtage Forsikringer. Ryberg fik saaledes ikke rigtig Held med sit første Konkurrenceforsøg, men han vedblev dog i de følgende Aar nu og da at udstede Policer for egen Regning, og i Slutningen af i77o’erne gjordes der et nyt Forsøg paa at etablere en mere virksom Konkurrence, idet man søgte at faa officiel Anerkendelse for Tilladelig- heden af, at flere private Assurandører ved samme Police, men uden solidarisk Hæftelse, overtog hver sin Del af en vis Forsikring. Den ønskede Legitimation af Forholdet opnaaedes dog heller ikke denne Gang, og nogle Aar senere gik man da en anden Vej, idet man uden videre forudsatte det omtvistede Forholds Tilladelighed, i Overens-