Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
7i8 TH. P. FUNDER VI nuværende Nr. 33, hvor det første Lavshus oprettedes. Huset var bygget i 1606 og blev i 1881 jævnet med Jorden; men en Sten fra den gamle Bygning er med Inskription opsat i Porten til Foreningens nu- værende Ejendom. I denne Bygning har Skipperlavet, eller som det nu kaldes Københavns Skipperforening, siden haft Bolig. En Gang aarlig samledes Lavets Medlemmer til Generalforsamling med det obligate Traktement, Tevand, Rom, Fløde og Sukker. Nogen Selskabelighed blev der ogsaa afholdt, og i 1806 blev det vedtaget, at ethvert Medlem havde Ret til at fejre sit Bryllup i Forsamlingssalen mod at erlægge 5 Rdlr. til de fattige. Efter Lavsvæsenets Ophævelse fortsatte Lavet i 1862 under Navn af Københavns Skipperforening sin Virksom- hed. Den gik dog nu over til at blive en frivillig Forening, hvoraf enhver kunde ud- melde sig, naar han havde Lyst. Skipperforeningens nyeste Vedtægter fik kongelig Stadfæstelse i 1910. Foreningens Anliggender varetages af For- manden, der er lønnet, 9 Repræsentanter og 2 Revisorer og Suppleanter. Til Formand og Repræsentanter kan kun vælges Medlemmer, der har hørt op med at sejle og har været Medlemmer i mindst 5 Aar, og ingen af dem maa være Bestyrelses- medlem i andre Skibsbefalingsmændsforeninger. Siden Lavets Oprettelse i 1634 har der været 33 Oldermænd eller, som de nu benævnes, Formænd. Af disse, hvis Funktionstid falder i indeværende Aarhundrede, skal nævnes Kaptajn H. F. M. Harboe fra 1884 til sin Død i 1900, Kaptajn A. V. Knudsen fra 1900 til sin Død 1914 og den nuværende Formand Kaptajn Jacob Møller, som tiltraadte i Oktober 1914. I Istedgade ejer Skipperforeningen en anselig Bygning »Skipper- foreningens Stiftelse« med 64 Lejligheder, til hvilken Grundstenen nedlagdes den 30. Juli 1858; Initiativet til Oprettelsen af Stiftelsen er udgaaet fra Kaptajn, Vaterskout Claus Børnsen, som var Formand i Skipperforeningen fra 1857 til 1881, og i 1903 blev der i Porten til Byg- ningen indsat en Broncemedaillon med Kaptajn Børnsens Billede. 228. Skipperlavets Segl.