Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
VI TH. P. FUNDER: SØFARTSORGANISATIONER 717 der viser det samlede Resultat af de fem Selskabers Virksomhed hen- holdsvis i 1914 og i 1917. For andre direkte tegnede Søforsikringsselskaber belyser den foran nævnte Forsikrings-Aarbog Forretningens Omfang i 1917 ved de i foran- staaende Tabel II indeholdte Tal. Søfartsorganisationer. Skipperforeningen. Den ældste af de søfarendes Organisationer er Københavns Skipper- forening, som oprettedes i 1634 under Navn af »Københavns Skipper- laug«. Om Lavets Oprettelse hedder det: For at hæve Søfarten, som havde været truet »af beszuerlige krigstider medens end och fornemlig de store pestilenser, som denne gode bye paa nogen aarstid er hiems- Zøgt med«, gav Borgmester og Raad den 22. December 1634 Køben- havns Skippere en Skraa, hvorved Lauget oprettedes.« Denne Skraa modtog den 16. Maj 1685 kongelig Stadfæstelse. Af de foregaaende Afsnit vil fremgaa Skipperlavets Betydning for danske Søfolks Op- læring i Navigation, idet Københavns Navigationsskole underholdtes af Lavet i henved 200 Aar indtil 1839. Ogsaa paa andre Omraader har Skipperlavet præget dansk Søfart. Den nuværende Sø- og Handelsret er saaledes udgaaet fra Skipperlavet. I Følge Skraaen af 1634 skulde alle Sager om Søfart føres for Lavet, naar de henvistes dertil af Magistraten. Kunde Lavet ej forlige eller paakende Sagen, gik den tilbage til Magistraten. Lavets Oldermand var Præses i Søretten og vedblev dermed til Aaret 1800, da der ud- nævntes en Justitiarius. Søretten vedblev at bestaa til 1861, da den i Følge Lov af 19. Februar 1861 afløstes af Sø- og Handelsretten, som indtil Oktober 1872 boede til Leje i Skipperforeningens Lokaler, Hol- mens Kanal 18. I 1665 fik Lavet Skøde paa en Bygning i Lille Kongensgade, den