Danmarks Søfart og Søhandel
fra de ældste tider til vore dage

År: 1919

Serie: Danmarks Søfart og Søhandel II Bind

Forlag: Nyt Nordisk Forlag

Sted: København

Sider: 790

UDK: 382

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 808 Forrige Næste
SAGREGISTER 789 forhold i 17. Aarhdr. 322—365. — I 1 8. A a r h d r. 366—400. — Skibsfart og Søhandel 180 7—i 4 400—414. — i 8 i 4—i 848 414—433. — 1848—1865: 433—451- — Handelskrisen 1857: 439—444. — Skudehan- delen 447 fg. — Søfart o. Handel i Dampskibs- perioden II 23—208. Handelsflaadens Størrelse, se Dampskibe, Sejl- skibe. 1633: 348; o. 1655: 354; 1678: 362; 1717, 1728: 366, 367; 1736, -1745: 376, 377, 378; 1781: 391; 1800: 394, 395,399; 1826: 417; 1845—1855: II 36—37; 1857: 451« — H.-s Skæbne efter 1807: 718. — H.-s Udvikling II 203. Handelshuse, se Dampskibsselskaber, Rederier. 1800: 398—399; 1826: 417; 1857: 443. — II 23 fg., II 32—34. Handelsveje i Oldtiden 14, 16, 22. — Nye H. aabnede af Vikingerne 57. Havne, Planer om Anlæg af II 55. — Ophævelse af H.-Afgifter II 83. Hvalfangst II 745 fg. Island, Søfart og Handel paa 332, 465—474. — Fiskeri paa 474, II. Jakobsstaven II 357, 371. Kikkerten II 407. Klipperskibenes Hurtighed II 537. Kolonier: De vestindiske 373. — De ostindiske 1800—1837: 565—584; se Ostindien, Vest- indien, Guinea. Kompagnierne dannes: Aim. Handelskomp. 374, 385, 471. — Ost- indiske K. 298 fg., 332, 360, 372, 491. — Is- landske K. 332, 465. — Islandsk-Finmarkske K. 469. — Saltk- 334—340. — Vestindiske K. 340, 361. — Karaibisk K. 360. — Guineiske K. 341, 373. — Japanske K. 342. — Afri- kanske K. 649. — Asiatisk K. 372, 388, 532— 565. — Øst-Asiatisk Industri- og Plantage Kompagni II 165—167; 171 fg., i?4> se Damp- skibsselskaber. Kompasset II 315—326; 518—524. Konvoiering 663—703. Kronometeret II 409. Landbruget og det Forenede Dpsks. II 62, 71, 75 fg- Loddet II 369; 526 fg. Lodsvæsen II 617—634. Logbogen II 531, 693. Loggen II 380, 524—526. Længdebestemmelse II 404—411. Marokko, Sejlads paa 649—662. Motor(Hjælpe)-Skibe II 204. Maanedistancer II 411. Nautiske Tabeller II 404, 407. Navigationsskoler II 487—506. Navigering II 517—547- Neutralitetsforbund 379, 666, 675, 697. Nordlandene, Christian IV.s Togt 1599: 256— 271; Sejlads og Handel paa 461 fg. Nord-Øster søkanalen II 96. Ostindien: Ove Geddes Togt 294—321; — Sø- fart og Handel paa 1 6 2 2—1 7 3 2 : 49°— 531. — i 7 3 2—1 7 7 7= 532—550- — i 7 7 7 —i 800: 550—565; se Kolonier. Opdagelsesrejser, Pytheas 17 fg. — Portugiserne i de nordlige Have 231, 235—238. — Christ- jærn I.s arktiske Eksped. 235—240. — Jens Munks Togt paa Nordvestpassagen 279—294. — Engelske og Hollandske i de nordlige Have 452 fg. Pendulpropel, Vogts II 445. Peripier II 300 fg. Portolaner II 326 fg. Rederi-Sammenslutninger, Baltcon-Charter II 207. Redningsvæsen II 634—654. Sandsuger II 440—441. Skibe og Skibstyper se Skibsbygning. — For- skellige S. i Oldtiden 103, 106, 114—116, 123. — Handelsskibe 116, 123—125; i Mid- delald. 214—227. Skibsbygning se Baade. — Vikingeskibes Bygning og Indretning 118—122. — Skibskonstruk- tion efterhaanden en Videnskab, Træskibe II 416—438. — Jærnskibe II 439 fg. — Damp- skibe II 439—445. — Diesel-Motorskibe II 446. Sejlads, ældste Kursforskrifter f. S. gennem danske Farvande II 349. — do. over Atlanter- havet II 313. — S. i Østersøen II 381. Sejladshaandbøger, Portolaner, Kursforskrifter II 327—340; 349 fg4 354- Søkartet o« Øster- og Vestersø II 354. Sejlskibsflaaden, (se Handelsflaaden) dens Gen- skabelse efter 1807 II 31. — Københavns S. II 203. — Provinsernes S. II 204. Sejlskibsfart, paa transatlantiske Havne II 33— 35. — S. fra Provinserne II 37—39. Sejlskibsrederier II 203. Sekstanten II 407. Skipperlavet II 717. Skipper og Mandskab II 692 fg. Stedlinie II 414 fg. 530 fg. Stormfloden 1872 II 69 fg. Stranding 196—203. Søfart i forhistorisk Tid, Vidnesbyrd om 13 fg.; i Oldtiden 16 fg.; Pytheas 17 fg.; Romernes til Danmark 19 fg.; Op ad tyske Floder 50 fg.; Kystfart 90; paa Hedeby 53 fg.; Ribe 67, 144, 147; gennem Øresund 203—209 II 602 fg. S. se Handelsveje, Sejlads, Sejladshaandbøger. Søfartsorganisationer II 723 fg. Søforklaring II 694. Søkort se Kompaskort, Mercators II 375; Sø- opmaaling og S. II 448—487. Søret, Fr. II.s 177—187; i Nutiden II 686 fg. Søtønder 193, se Vagervæsen. Søvejsregler II 547—554. Thyborøn Kanal II 50. Tidsbestemmelse II 372 fg. 414. Tidevandets Beregning ved en Maanetavle II 371. Tietgen, C. F. 440. — T. i Krisen 1857 II 64 fg. — T. og Frihavnen II 85.