Den polytekniske Læreanstalts Udvidelsesplaner

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1917

Forlag: J. Jørgensen & Co.

Sted: København

Sider: 28

UDK: 6(0711)

Oplysninger, meddelte folketingens finansudvalg ved dets besøg paa læreanstalten den 15. maj 1917.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 36 Forrige Næste
25 vilde derved og ved Henflytning af nogle Tegnesale til Garnisonshospitalets Grund blive bedre Plads til Elektro- teknikken og navnlig ti] den elektrotekniske Samling og Svagstrømsteknikken i den elektrotekniske Fløj, ligesom Biblioteket og Frokoststuen vilde kunne udvides. Ved at del teknisk-kemiske Laboratorium henflytte- des til Garnisonshosipital'ets Grund, og den fysiske Kemi som anført fik sin egen Nybygning, vilde del fotokemisk- fotografiske Laboratorium kunne Hylle fra Teknologisk Institut til Læreanslallen, og Kemien, den biolekniske Kemi og Laboraloriel for Mikroskopi og Gæringsorganis- nier kunne faa bedre Plads. Det luir været overvejet al bygge lige over for Lære- anstalten i Øslre Anla*g eller imellem Læreanslallen og Mineralogisk Museum i Siedet for paa Garnisonshospitalets Grund, men begge Dele anses for uopnaaeligt. Det har ogsaa været overvejet at flytte hele Læreanstalten ud i Københavns Nærhed, men det anses for altfor kostbart. Hele Lærerraadet har da enstemmig! sluttet sig lil den her skitserede Plan, endskønt der klæber den Ulempe der- ved, al en Del af 2den Dels Fagene flyties lil Bygninger, der ligger ca. 7 Minutters Gang fra de nuværende, naar man, som del haabes, kan faa en Spadseresti som Ind- gang lil dem igennem Porten i Sølvgade i den fjerneste Ende af Sølvgadens Kaserne. Al man ved den tilsigtede Ordning ogsaa har den Ulempe, at der ikke kan undgaas Rystelser ved fysiske Forsøg, er lidligere omtalt. Naar Garnisonshospitalets Grund, der andrager ca. 1 ha og all.saa er saa stor som den nuværende Lærean- stalts Grund, overlades Læreanslallen. maa det samtidig fastslaa’s, al denne senere efierhaanden kan udvide sig over Mnnderingsdepolels, Stokhusels og Sølvgadens Kasernes Arealer, saa al der ikke disponeres over disse Arealer an- derledes, end saa al de ud i en fjernere Fremtid efter- haanden kan blive lil Disposition for senere Udvidelser