Den polytekniske Læreanstalts Udvidelsesplaner

Forfatter: H.I. Hannover

År: 1917

Forlag: J. Jørgensen & Co.

Sted: København

Sider: 28

UDK: 6(0711)

Oplysninger, meddelte folketingens finansudvalg ved dets besøg paa læreanstalten den 15. maj 1917.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 36 Forrige Næste
26 af Læreanstalten, hvorved denne i et overskueligt Tidsrum ikke behøver al spredes paa flere Steder end to. Tvænimod vilde del maaske en Gang kunne lade sig gøre at samle hele Læreanstalten i den her nævnte Karré og overlade dens nuværende Bygninger f. Eks. lil nogle Universitetsinstitutter eller til den tekniske Skole. Ved hele Byggeforetagendet bør man undgaa al lægge de en- kelle Bygninger tæt op ad hinanden, men følge Pavillon- systemet. Del hele Areal, som der da kunde blive Tale om al erholde af nævnte Karré, er 3(4 ha eller betydelig mindre end del, som Den polytekniske Læreanstalt i Stockholm kommer lil al indtage, naar den er færdig og eller Si- gende bliver del slørste Bygningskompleks i Stockholm, større end selve del kgl. Slot, og det maa stadig! erindres, al vor polylekniske Læreanstalt næslen har dobbelt saa mange Elever som hin. Hvis Opførelsen af det nye Garnisonshospitals Nybyg- ning kunde besluttes endnu i denne Rigsdagssamling, vilde Den polylekniske Læreanstalt maaske allerede til næsle Foraar paa del gamles Plads kunne opføre det foran om- lalle Brændsels- og Ovnlaiboratoriuin, hvortil Læreanstal- ten som anførl har modtaget Tilbud om for 45 000 Kr. Ovne af Ing., cand. polyl. Hermannsen, — et Tilbud, der dog, som nævnt, kun gælder indtil da. Nogle af de Ovne, der som foran nævnt for Tiden installeres i den tekniske Højskole i Stockholm, skyldes en Gave fra samme Giver. M in Anmodning i delle Øjeblik, en A n- modning, der har hele Lær erra ade t s Bil- ligelse, er da, al der snarest maa blive søgt den fornødne Bevilling, for at del nye Garnisonshospitals Bygning kan blive paabegyndt. Jeg sagde før, at vore Kandidater' nød Anseelse i Udlandet, og andet kan jeg ikke tro efter de Ytringer, jeg