Om Bakterierne i Drikkevand
Med særligt hensyn til Formerne i Kjøbenhavns Ledningsvand

Forfatter: H. A. Nielsen

År: 1890

Forlag: Wilh. Priirs Hofboghandel

Sted: Kjøbenhavn

Sider: 141

Det lægevidenskabelige Fakultet har antaget denne Afhandling

til at forsvares for Doktorgraden i Medicin.

Kjobenhavn, den 20. Juli 1890.

Stadfeldt

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 162 Forrige Næste
 Bekjendtgjørelse. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet har under 12te April 1855 og 27de Juni 1878 bifaldet følgende Bestemmelser til Ordens Opretholdelse ved det offentlige For- svar af Afhandlinger for Erhvervelsen af akademiske Grader, nemlig: 1. Forsvarshandlingen styres af Fakultetets Dekanus eller af en anden dertil af Fakultetet udnævnt Professor. Styreren giver Ordet og paasér, at Handlingen ibregaar Forsvaret finder Sted Lørdag den 27de September Kl. i Universitets-Auditoriet Nr. 5. men uden at betage dem, som tidligere liave meldt sig, Forretten. 4. Der tilstaas ordentligvis hver af Opponenterne ex officio P/2 Time og hver Opponent ex auditorio 3/^ Time, der- under indbefattet den Tid, Doktoranden behøver til at give Svar; dog kan Styreren, forsaavidt som Antallet af de anmeldte Opponenter tillader det, tilstaa en længere Tid. Hele Handlingen maa ikke vare over 6 Timer. 5. Foranførte Bestemmelser skulle indtil videre trykte med- følge enhver Disputats. Dette bekjendtgjøres herved til Efterretning for alle Vedkommende. Konsistorium, den 3dje Juli 1878. C. Holten. (L. S.) _________ Goos.