Uhrmageren ved Værkstedsbordet
Haandbog for Lommeuhrs-reparatører

Forfatter: Wilhelm Schultz

År: 1912

Forlag: Dansk Tidsskrift for Uhrmagere

Sted: København

Udgave: Tredie udvidede Udgave

Sider: 425

UDK: Gl. 681

Med 310 original-træsnit i teksten og fem ekstra tavler.

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 458 Forrige Næste
Sammensætningen. 424 ‘4 * * der anbringes en Skruefjeder. En særlig fortrinlig Anordning af denne Art er anskueliggjort i dobbelt Størrelse i Fig. 309 og 310. Her er der i Pendanten indloddet en Bøsning e (Fig. 309), gennem hvis Hals Optræksvællen frit kan bevæge sig. Paa selve Vællen er der med ringe Sideluft anbragt en Bøsning d, Fig. 310, med en fladt drejet Ansats forneden, der under . Brugen lægger sig fladt ned imod Røret paa Bøsningen e. Mellem denne Ansats og Putzen paa Kronen er der lagt en lille spiralformet Fjeder /, der bestandig trykker Bøsningen d ned imod Foringen e. De to drejede Flader slutter derved altid saa nøjagtig sammen, at Værket, navnlig naar man giver lidt Olie ved Bøsningen, ikke blot er støvtæt fra denne Side, men ogsaa fuldstændig vandtæt. Denne Indretning er i Handelen under Navnet „Absolut Remontoirlukke“ og faas i enhver Fournitureforretning. 949) Nu er vi endelig naaet saa vidt, at vi kunne trække Uhret op, stille det efter Normaluhret og lægge det til Side med den beroligende Følelse, at det ubetinget vil gaa i flere Aar, hvis ikke et eller andet uafvendeligt Ulykkestilfælde skulde indtræde. Hvem det kan glæde at lytte en kort Stund til Uhrets Gang, skal ikke berøves denne Glæde, men at det som Kontrolmiddel er fuldstændigt overflødigt, skal endnu en Gang betones her (smign. Afsnittene 522 til 524). 950) Til Slutning maa jeg endvidere anbefale Læseren, Det ydre uhr ogsaa at bringe alle de ydre Dele i god Stand paa ethvert i god Stand T , , . , , u ? c Lommeuhr, der udgaar fra hans Hænder. En vaklende Bøjle- ring, Fingeraftryk paa Skiven eller paa den indvendige Side af Glasset vansirer et Uhr i høj Grad og kaster et daarligt Lys over Omhyggeligheden hos den Uhrmager, der giver det fra sig i en saadan Tilstand. Af samme Grund maa man ganske specielt undgaa alle saadanne Fejl, som Kunden selv vil kunne mærke, f. Eks. tilbagesnappende Spærværk, for stramt gaaende Viserværk, Visere der støder paa hinanden o. lign. Af saadanne Smaating slutter Lægmand sig altfor let til endnu større Fejl i selve Uhrværket, og det maa Uhrma- geren under alle Omstændigheder søge at undgaa. 4=