Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
140 at intet Togvejshaandtag, der er i Afhængighed af det op- skaarne Sporskifte, kan indstilles. Under Sporskiftets videre Omstilling drejer Tandhjulet sig løst om sin Aksel, hvorved til yderligere Underretning en rødmalet Flade paa Kanten af Tandhjulsskiven bevæger sig fremad mod Signalpasseren (smig. Side 127). Dersom Togvejshaandtaget er omlagt, vil en Opskæring medføre, at Togvejslinealen — uden at beskadiges — bøjes let af Trykket fra Haandfaldsskyderens Bevægelse. For paa ny at bringe Haandtaget i Orden efter en fore- gaaet Opskæring, skal der indsættes en ny Opskæringsstift. Dette kan først gøres, efter at Sporskiftet er stillet tilbage ved med den dertil indrettede „Opskæringsnøgle“ at dreje Tand- hjulet hen i den Stilling, i hvilken Vægtstangsarmen kan skydes ind i Udsnittet. Opskæringsstiften kan da anbringes, men den manglende Plombering røber den stedfundne Op- skæring. Da der, medens Haandtaget omlægges, er fast Forbindelse mellem dette og Tandkransen, kan Opskæringsstiften ikke overklippes under Omstillingen af Sporskiftet. Overklipning kan heller ikke finde Sted, dersom Haandtaget ikke er helt indklinket i en Endestilling, da det i saa Fald baade har fast Forbindelse med Tandkransen og med Stativet. Apparaterne ville derfor beskadiges, dersom Sporskiftet køres op, og Haand- taget er ufuldstændigt indklinket. (Schnabæ&rHenn) Spor spærringer benyttes til at forhindre Opskæring af centralbetjente Sporskifter, der indgaa i en aflaaset Togvej. Det her benyttede Apparat bestaar af en Bremsesko, der fra Siden drejes ind over en af Skinnerne i det Spor, der ikke maa passeres. Skoen drejes ind henholdsvis tilbage samtidig med, at det tilsvarende Sporskifte omstilles. Kører en Vogn mod Brem- seskoen, rives denne løs, og derved sættes Sporskiftehaandtaget fast saa længe, indtil Skoen paa ny er indsat i sit Leje. Selve Skoen slæbes med Hjulet hen ad Skinnen, hvorved det for- reste Hjulpar bringes fuldstændigt til at staa stille, idet det ene Hjul staar paa Skoen, (og begge Hjulene ere faste paa Akslen). Sporspærringer anvendes kun ganske undtagelsesvis,