Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
141 bl. a. fordi Breniseskoens øverste Kant i den nedlagte Stilling naar saa højt op, at Lokomotivernes Banerømmere kunne rive Skoen løs i denne Stilling. Da Centralbetjening af et Sporskifte, der ikke ligger saa (Sc^&Henn.) tæt ved Betjeningsposten, at det kan ses, naar Sporskiftet er helt passeret, selvfølgelig rummer den Fare, at Omstilling fore- tages mellem to Hjulpar, saa at Sporafløb nødvendigvis maa finde Sted, dersom Sporskiftet befares „modgaaende“, kan man for at udelukke denne Mulighed anbringe en særlig Trykskinne langs Indersiden af den ene Skinnestreng tæt foran Tungespidsen (smig. Side 146). Denne Trykskinnes Længde maa være lidt større end største Akselafstand paa det rullende Materiel. Den holdes ved Hjælp af Fjedre i samme Højde som Køreskinnen, naar der ikke findes Hjul paa den, og Sporskiftet kan da uhindret omstilles. I Enderne skraar den jævnt nedad. I1 orinden Sporskiftet passeres modgaaende af det første Hjulpar, kommer det ene af disse Hjul altsaa ind paa Trykskinnen. Denne paavirkes derved saaledes af Hjulflangen, at den dels trykkes et Stykke ned og dels — paa Grund af Friktionen fra Hjulets Rotation — føres lidt tilbage, modsat Kørselsretningen. Denne Bevægelse af Tryk- skinnen iværksætter — gennem en simpel Vægtstangsforbin- delse -— en Aflaasning af den tilliggende Tunge. Først naar sidste Hjul har forladt Trykskinnen — og altsaa er kommen ind paa Tungen — hæves atter denne Aflaasning, idet Fjed- rene føre Skinnen tilbage i Normalstilling. Da Trykskinnen ikke forhindrer, at den indstillede Tog- T(^s^ vej tages tilbage — saa at Sporskifterne altsaa kunne om- stilles, saa snart Toget blot har passeret Indkørselssignalet —, findes der ved nogle nyere Sienienske Anlæg oven paa Central- apparatet anbragt et særegent Blokapparat for ensrettet Strøm, hvorved opnaas en saadan Togvejsspærring, at Togvejen ikke kan tages tilbage, (d. v. s. Hvirvelen ikke bringes i Normal- stilling), forinden sidste Hjulpar har passeret en isoleret Skinne med Skinnekontakt uden for sidste Sporskifte (smig. Side 100). Blokapparatet ligner udvendigt et almindeligt Blokapparat for