Vejledning til Forstaaelse af Telegrafen og Telefonen
samt Stræknings- og Sporskiftesikringsanlægene

Forfatter: C. E. Walsøe

År: 1903

Forlag: Julius Aagaard

Sted: København

Sider: 160

UDK: 621.39 Vejl

Emne: Trykt som manuskript

Søgning i bogen

Den bedste måde at søge i bogen er ved at downloade PDF'en og søge i den.

Derved får du fremhævet ordene visuelt direkte på billedet af siden.

Download PDF

Digitaliseret bog

Bogens tekst er maskinlæst, så der kan være en del fejl og mangler.

Side af 181 Forrige Næste
142 Vekselstrøm med Undtagelse af, at der ikke findes noget Induktorhaandsving. Naar den paagældende Togvejshvirvel er omlagt, (Togvejen altsaa indstillet), er Afhængigheden saa- ledes, at Signalhvirvelen ikke kan omlægges, og Signalet altsaa ikke vises, forinden Blokknappen har været trykket ned. Alene ved denne Nedtrykning af Blokknappen blokeres Tog- vejshvirvelen i den omlagte Stilling og bliver ikke deblokeret, før sidste Hjul nedtrykker og slutter Skinnekontakten. Blok- feltet passeres derved af en Batteristrøm, saaledes at Blok- stangen frigøres og springer op i Normalstilling (Pl. IV B 22). Denne Deblokering kan selvfølgelig, om fornødent, fore- tages kunstigt, naar en Plombering fjernes (smig. Side 102). Foruden denne Art Togvejsspærring benytter man ogsaa ofte mere fuldstændige (automatiske) Togvejsspær- ringer, hvorved faas en saadan tvangsmæssig Rækkefølge af Signalgivningsmanipulationerne, at der ikke paa ny kan vises Indkørselssignal til et Spor, forinden det forankørende Tog, der er blevet indladt paa samme Spor, har forladt Sta- tionen. Dette er opnaaet dels derved, at Indkørselssignal- haandtaget kun kan benyttes een Gang efter, at dets Aflaas- ning ved Togvejshvirvelens Omlægning er bleven hævet, og dels ved Anvendelsen af automatisk virkende Togvejsspærringer, der udløses ad elektrisk Vej ved Togets Passage over Skinnekontakter og isolerede Skinner. Indstilles saaledes t. Eks. Togvejen „Kør frem Spor I“ ved, at Togvejshvir- velen lægges om, saa fastholdes den i denne Stilling, indtil Lokomotivet har paavirket Skinnekontakten. Naar Signalet derefter er strøget, — det kan ikke paa ny vises — kan Hvirvelen lægges tilbage. Den ophæver ved Tilbagelægningen Spærringen af Signalhaandtaget, men bliver selv spærret i denne Stilling, hvori Sporskifternes Aflaasning er hævet, saa at en even- tuel Rangering kan foretages. Indstilles nu Togvejen „Fri Udkør- sel Spor I“, bliver Udkørsels-Togvejshvirvelen aflaaset, og naar derefter Togets sidste Hjul har passeret den isolerede Skinne med Skinnekontakt, bliver saavel Indkørsels- som Udkørsels- hvirvelen paa ny begge fri, hvorefter den sidste kan lægges tilbage, efter at Udkørselssignalet er strøget. Sporbesættelsen markeres paa et Tableauapparat, hvis